Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:04

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 58, ал. 2 от ТЗ

 

Долуподписаният ............................., ЕГН ......................., притежаващ л.к. № ...................../................ г., изд. от МВР – .............., живущ в гр. .............., ж.к. ............., бл. ......., вх. ...., ап. ....

 

Декларирам, че

1.Не съм в производство за обявяване в несъстоятелност.

2.Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен.

3.Не съм осъждан за банкрут.

4.Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност.

5.Нямам друга фирма като едноличен търговец.

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата .................... г.                                      

ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 

Подобни статии:
 

Реклама