Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:04

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

От

..........................................................................................., ЕГН .............................................., местоживеене гр. ..............................., община "...............................", ул. ...................................... № ..., л.к. № ................................, издадена от МВР - ..............................., на ......................г.

в качеството му на управител на .....................................ООД или ЕООД; едноличен собственик на капитала на ..................................ЕООД / член на управителния съвет / член на съвета на директорите на "................................." АД; ЕТ ......................... и др.

Декларирам, че

1.Не съм в производство за обявяване в несъстоятелност.

2.Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................. г.

ДЕКЛАРАТОР: ..............

Подобни статии:
 

Реклама