Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:03

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

От

............................. ......................... ....................................., ЕГН .............................................., местоживеене гр. ..............................., община "....... ........................", ул. ...................................... № ..., л.к. № ................................, издадена от МВР - ................ ..............., на ......................г.

в качеството му на управител на .....................................ООД или ЕООД; едноличен собственик на капитала на ..... .............................ЕООД / член на управителния съвет / член на съвета на директорите на "................................." АД; ЕТ ......................... и др.

Декларирам, че

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството.

2.Не съм обявен в несъстоятелност.

3.Не съм в производство по ликвидация.

4.Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност.

Дата: ................. г.

ДЕКЛАРАТОР: ...............

Подобни статии:
 

Реклама