Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:03

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 от ТЗ

Долуподписаният ............................., ЕГН ......................., притежаващ л.к. № ...................../................ г., изд. от МВР – .............., живущ в гр. .............., ж.к. ............., бл. ....., вх. .., ап. .., член на Съвета на директорите на "..................." АД

Декларирам, че

Не съм бил член на управителен или на контролен орган на дружество или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................. г.

ДЕКЛАРАТОР: ...............

Подобни статии:
 

Реклама