Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:03

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Долуподписаният(та) .............................. ................................... ................................................
ЕГН: ........................., лична карта № ............ .............., изд. на ............................. г.
oт ..................... .............................., адрес: ............................. ...............................................,
тел. ................... .........................

 

 

ДЕКЛАРИРАМ,

 

че:

            1. Съм пълнолетен/на български/ска гражданин/ка;

            2. Не съм поставен/а под запрещение;

            3. Не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

            4. Не съм лишен/а по съответен ред от правото да заемам определена длъжност.

            Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ...................

Декларатор: ................................

Подобни статии:
 

Реклама