Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:02

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 160, ал. 2 от ТЗ

Долуподписаният ............................., ЕГН ......................., притежаващ л.к. № ...................../................ г., изд. от МВР – .............., живущ в гр. .............., ж.к. ............., бл. ......., вх. ...., ап. ....

Декларирам, че

Не съм обявен в несъстоятелност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................. г.

ДЕКЛАРАТОР: ...............

Подобни статии:
 

Реклама