Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:02

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 142 от ТЗ

Долуподписаната ........................., ЕГН ..............., л.к. №...................., издадена на ..................г. от МВР – ................., жив. в гр. ....., ж.к. ......, бл. ......, ет. ...., ап. .... декларирам, че без съгласието на "................." ООД няма да:

1.извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки;

2.да участвам в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;

3.да заемам длъжност в ръководни органи на други дружества, които извършват дейност, сходна с дейността на дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по НК за неверни данни.

гр. ....................
........................ г.

ДЕКЛАРАТОР:...................................

Подобни статии:
 

Реклама