Последно променен на Вторник, 09 Март 2010 20:14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

Долуподписаният (ата)__________________________________________,

ЕГН ______________, л.к. № ___________________, издадена от _______

на __________________, в качеството ми на _________________________

на ______________________________________________
(юридическо лице-заявител)

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

 

Представляваното от мен лице, не притежава дялове, акции или друг вид права за участие в радио- и телевизионни оператори над допустимия размер според антимонополното законодателство на Република България (съгласно чл. 108 от ЗРТ).

За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313, ал.1 от НК.

 

 

Дата: ...................................... 

Декларатор:..........................................

 

Реклама