Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:02

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

Долуподписаният (ата)__________________________________________,

ЕГН ______________, л.к. № ___________________, издадена от _______

на __________________, в качеството ми на _________________________

на ______________________________________________
(юридическо лице-заявител)

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

 

Не са на лице обстоятелствата по чл. 105, ал.4 от ЗРТ.

За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313, ал.1 от НК.

 

 

Дата: ...................................     

    Декларатор: ........................................... 

Подобни статии:
 

Реклама