Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:02

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците

 

Долуподписаният/та/ ........................... ....................................... (собствено, бащино и фамилно име)

Лична карта № ……………, изд. на ……………. от ………………… ЕГН …………………..

Постоянен адрес ………………………………………………………………………………….

Настоящ адрес ……………………………………………………………………………………

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.Съм дееспособен български гражданин.

2.Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

3.Не съм лишен по съдебен ред от правото да заемам съответната длъжност, за която кандидатствам.

4.Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не участвам лично или чрез подставени лица в органите за управление на търговски дружества, кооперации и други организации със стопанска дейност.

5.Не работя по друго трудово правоотношение, освен като сътрудник в научен институт и преподавател в учебно заведение ……………………………………………………(наименование на научен институт/учебно заведение)

6.Не съм в пряка йерархична връзка на ръководство и контрол със съпруг/а, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.

 

Известно ми е, че при деклариране в настоящата декларация на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата: ……………… г.

ДЕКЛАРАТОР:........................................

гр. ……………………

Подобни статии:
 

Реклама