Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:01

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният ..………..…………...... ...........................................................................,

ЕГН ..………………........,

в качеството си на …....................................... ............................................ ........................,

(съдружник, член на управителен или контролен орган или др. – посочва се връзката с лицето – заявител)

ДЕКЛАРИРАМ:

а) не съм осъждан за престъпление от общ характер и не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б) през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или друга финансова институция в несъстоятелност, не съм бил член на неин управителен или контролен орган;

в) не съм бил лишаван от право да заемам материалноотговорна длъжност;

г) не съм обявяван за неплатежоспособен, съответно несъстоятелен или в принудителна ликвидация като едноличен търговец през последните пет години;

д) срещу мен не са били образувани искови или изпълнителни производства за неиздължени кредити през последните десет години.

е) размерът на платените от мен данъци през последните три години е следният:
- за 20...: ........................... ...................................................,
- за 20...: ........................... ...................................................,
- за 20...: .......................... ....................................................,

и не са ми налагани санкции за укриване на данъци.

Дата: ..................

Декларатор: ......................
/подпис/

Подобни статии:
 

Реклама