Последно променен на Петък, 10 Септември 2010 16:33

Декларация за трудова злополука - свали като Word документ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Номерът най-горе вляво, след осигурител, е номерът, под който е вписана (заведена) декларацията в регистъра на осигурителя. Попълва се от подаващия декларацията. Номерата най-горе вдясно са входящият номер, под който се завежда декларацията в Националния осигурителен институт (НОИ), и номерът на досието за злополуката, открито в НОИ.

Общи указания

Навсякъде, където отговорите са дадени с квадратчета, се зачертава вярното квадратче. Като пример 1 и 2 са разгледани последователно две злополуки.

Попълване на данните за осигурителя

Ред № 1. Посочва се пълното наименование на осигурителя. Пример. "ПЕЛИНВЕСТ" - ЕООД.
Ред № 2. Попълва се ЕИК (Единен идентификационен код) по БУЛСТАТ.
Ред № 6. Попълва се броят на подлежащите на осигуряване лица за трудова злополука и професионална болест в началото на месеца, през който е станала злополуката.

Попълване на данните за пострадалия

Ред № 7. Попълват се без съкращения собственото, бащиното и фамилното име по документа за самоличност; Единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденеца (ЛНЧ).
Ред № 13. Зачертава се по едно квадратче от 1 и 2 в зависимост от условията, при които е сключено трудовото (служебното) правоотношение.
Ред № 15. Попълва се професията и нейният код съгласно Националната класификация на професиите (НКП), публикувана в Информационен бюлетин по труда, бр. 6 от 1996 г. Пример 1. Мебелист. Код по НКП 7422. Пример 2. Оператор на металообработваща машина. Код по НКП 8211.
Ред № 16. Посочва се категорията труд на пострадалия.
Ред № 18. Посочва се административната единица (цех, участък, отдел и т.н.), в която е назначен пострадалият. Пример 1. Дърводелска работилница. Пример 2. Механичен цех.

Попълване на данните за злополуката

Ред № 20. Посочва се предвиденото за деня на злополуката разпределение на работното време на пострадалия.
Ред № 21. Посочва се по-подробно мястото на злополуката. Пример 1. В дърводелската работилница. Пример 2. На входа на подготвителния участък на механичния цех.
Ред № 23. Обичайно стационарно работно място (обичайното помещение, сграда, цех, съоръжение или друго териториално определено място в предприятието, където лицето полага труда си и изпълнява трудовите/служебните си задължения). Случайно работно място (случайно местонахождение на лицето по повод на извършваната работа). Нестационарно (мобилно) работно място (за пътни полицаи, шофьори и др.). Временно работно място (в предприятието или извън него).
Ред № 24. Посочва се видът на работата, в по-широк смисъл, която пострадалият е извършвал в периода преди злополуката. Това не е професията на пострадалия. Тази работа обикновено съдържа специфичното действие, посочено в ред № 25. Например професията на пострадалия е шлосер, но извършваната работа преди злополуката е ремонт или почистване или настройване и т.н. Пример 1. Изготвяне детайли за шкаф. Пример 2. Доставяне детайли от съседното помещение.
Ред № 25. Описва се подробно специфичното действие, извършвано от пострадалия непосредствено преди злополуката, и материалният фактор (предмет, вещество и т.н.), свързан с това действие. Материалният фактор, посочен в редове 25, 26 и 27, може да бъде както един и същ, така и различен. Пример 1. Разрязва на банциг, летва по дължината. Пример 2. Пострадалият превозва детайли с ръчна количка.
Ред № 26. Описва се подробно отклонението от нормалните действия (условия), довели до злополуката. Това е отклонението от изисквания на нормативни актове, от правила, установени от осигурителя (работодателя), от обичайни правила за действия и поведение и т.н. Това отклонение може да няма никаква връзка със специфичното действие на пострадалия, посочено в ред № 25. Това отклонение може да произтича от дейността (действията) на други лица. Посочва се материалният фактор, причинил това отклонение или пряко свързан с него. Пример 1. Извършва операцията при свален предпазител на лентата, като бута летвата отзад с ръка. Пример 2. Електрокар, управляван от електрокариста П. Иванов, при влизане в помещението блъска затвореното крило на входната врата.
Ред № 27. Посочва се начинът на увреждане и материалният фактор, причинил увреждането. Пример 1. Ръката, която бута летвата, допира лентата на банцига, която отрязва палеца. Пример 2. Вратата се завърта и удря пострадалия, който в момента минава зад нея.
Ред № 30. Посочва се какви мерки е набелязал осигурителят за предотвратяване на подобни злополуки, свързани с човешкия и материалния фактор.

Попълване на данните за увреждането

Ред № 31. Посочва се видът на уврежданията на пострадалия вследствие злополуката (фрактура, изкълчване, изгаряне и т.н) съгласно болничния лист. Пример 1. Ампутация на палец. Пример 2. Фрактура на лакътя, контузна рана на китката.
Ред № 32. Посочват се увредените части на тялото (лакът, китка, пръст, шия, ходило и т.н.). Когато има две еднакви части на тялото, се посочва коя от тях е увредена (лява, дясна или двете). Пример 1. Палец на дясна ръка. Пример 2. Лакът и китка на лява ръка.

Свидетели

Посочват се трите имена (собствено, бащино и фамилно) и адресите на свидетелите.

Попълване на данните за наследника

Попълват се без съкращения собственото, бащиното и фамилното име по документа за самоличност и постоянният адрес, когато декларацията се подава от наследника.

Подаване на декларацията

Пострадалият или неговите наследници имат право да подадат декларацията само в случаите, когато осигурителят не подаде декларацията в установения срок от 3 работни дни.

ВНИМАНИЕ!

Декларацията се подава в териториалното поделение на НОИ по регистрация на осигурителя в четири екземпляра.

Подобни статии:
 

Реклама