Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:00

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

ТДД............................. .....................................

Данъчно подразделение............

Код................. .................................................

Входящ №......................../........................

Наименование и данъчен адрес на лицето .............. ......................... .......................................................... ...................... ......................... ...................................... ................................................................... ....................................... Номер от НДР .................... .................................... .................................................................... БУЛСТАТ ................................................. ......................................... .........................................

Раздел А

НАСТОЯЩИЯ ФОРМУЛЯР ПОДАВАМ ЗА:
Регистрация по Закона за акцизите ....... ............................. ........................................... ..................................................................
..................................... .......................................................... .......... ... ..................................... Промяна на данни относно регистрация по Закона за акцизите .... ................................ ................................................. .......................

Раздел Б

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ РЕАЛИЗИРАМ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ: Производител на акцизни стоки - вид на акцизните стоки: .......................................... .......................... ........................................ ...................................... Вносител на акцизни стоки - вид на акцизните стоки: ....... ...................................................................... ..................................... ................................ Организатор на хазартни игри - вид хазартни игри ............................ ................ ................................. ..................................................................... Долуподписаният .................................. ............................. декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.

Дата .............

Длъжност ................

Подпис и печат..................

__________________
* Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Уважаеми данъкоплатци, Предоставените от Вас лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и Данъчния процесуален кодекс и се обработват само във връзка с осъществяването на функциите на данъчната администрация, за което са създадени регистри на хартиен и магнитен носител. Случаите, в които Вие сте задължени да предоставяте Ваши лични данни на данъчните органи, са посочени в данъчното законодателство. Данъчният процесуален кодекс регламентира в какви случаи и на кои органи данъчните органи предоставят информация, представляваща служебна тайна, каквато се явяват и Вашите лични данни. Данъчната администрация гарантира Вашето право на достъп и на поправка на събраните лични данни в съответствие със ЗЗЛД и ДПК. Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: http://www.taxadmin.minfin.bg/ и на информационните табла в териториалните данъчни дирекции и създадените към тях данъчни подразделения и изнесени работни места. Адрес на Главна данъчна дирекция: София, бул. Дондуков 52.

Подобни статии:
 

Реклама