Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:00

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

ТДД ........................... ....................................
Данъчно подразделение............... .................
Код................................. ................. .............
Входящ №.........../................ .......................г.
(попълва се от данъчна администрация)

Наименование и данъчен адрес на регистриранотото лице
................................................. .............................................
................................................. .............................................
Номер от НДР .................................... ..................................
БУЛСТАТ.......................................... ..................................

Раздел А

НАСТОЯЩИЯ ФОРМУЛЯР ПОДАВАМ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА:

Прекратявам производството на акцизни стоки от
дата:............................. .............................................
.................................................................................
.................................. ...............................................
Прекратявам вноса на акцизни стоки от дата:................
.................................................................................
.................................................................................
Прекратявам организирането на хазартни игри от
дата:........................... ...............................................
................................. ................................................
................................. ................................................


Раздел Б

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА:

Долуподписаният ........................ ..................... ................. декларирам, че представлявам регистрираното лице и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.

Дата:..................... Длъжност:...................... Подпис и печат:..............


Прекратяване на регистрацията

Данъчен ревизионен акт №.....................

от дата...................

Сума по данъчния ревизионен акт:

...........................лв.

Дата на връчване на данъчния ревизионен акт:

..............................

Регистрацията се прекратява на дата:

..............................

Други пояснения

(попълва се от подразделение към съответната ТДД)

*Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Уважаеми данъкоплатци, Предоставените от Вас лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и Данъчния процесуален кодекс и се обработват само във връзка с осъществяването на функциите на данъчната администрация, за което са създадени регистри на хартиен и магнитен носител. Случаите, в които Вие сте задължени да предоставяте Ваши лични данни на данъчните органи, са посочени в данъчното законодателство. Данъчният процесуален кодекс регламентира в какви случаи и на кои органи данъчните органи предоставят информация, представляваща служебна тайна, каквато се явяват и Вашите лични данни. Данъчната администрация гарантира Вашето право на достъп и на поправка на събраните лични данни в съответствие със ЗЗЛД и ДПК. Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: http://www.taxadmin.minfin.bg/ и на информационните табла в териториалните данъчни дирекции и създадените към тях данъчни подразделения и изнесени работни места. Адрес на Главна данъчна дирекция: София, бул. Дондуков 52.

Подобни статии:
 

Реклама