Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 15:59

Декларация за ползване на отпуск
по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда
от бащата (осиновителя) или от един от родителите
на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя)

Подписаните:

1. ...... .............................. ..................................... ....................;
(трите имена по документ за самоличност)

2. .................. ..................................... .......... .............................;
(трите имена по документ за самоличност)

заявяваме, че първият от нас като майка (баща, настойник) е съгласна (съгласен), а вторият като баща (баба, дядо) приема да ползва допълнителния платен (неплатен) отпуск за отглеждане на

............... ................... ................................ ........................................... .............. .............

(трите имена на детето)

род. на ............... г., считано от .......... 20... г.
до .......... 20... г.

Задължаваме се при смърт на детето, при даването му за осиновяване или при настаняването му в детска ясла или в друго детско заведение да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск. Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.

.......... 20... г.

Декларатори: 1. ...................................
2. ..................................

 

Реклама