Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 15:58

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за идентичност на лице с различни имена

 

 

Подписаната (име, презиме и фамилия по паспорт/лична карта), ЕГН …………………… ……………, с л.п/л.к. …………………… ………………………., издаден/а от МВР - гр. ………………………, с местоживеене: (посочва се адреса на лицето)

 

Д Е К Л А Р И Р А М,

 

че името ми по паспорт и името, с което съм записана в дипломата за висше образование по фармация № ……. , (посочват се трите имена по дипломата) са мои имена.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

………………….. 
Дата  

ДЕКЛАРАТОР: ...................................
/подпис/
Имената на декларатора ..................................................

Подобни статии:
 

Реклама