Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 15:58

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният ……................……………………… …………………………………(трите имена на ръководителя на юридическото лице или упълномощено от него лице)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че към настоящия момент представляваното от мен юридическо лице: ............................................ .............................................................. .........................
……………................................ ..............................................................................………….
……………........................................... ......................................... ............ ..............………….
(наименование на юридическото лице, съгласно съдебната регистрация)

е изцяло или преобладаващо (над 50%) на издръжка (субсидия) на държавния и/или общинския бюджет.

Известна ми е отговорността за даване на декларация с невярно съдържание съгласно Наказателния кодекс.

 

Дата: …….…………..  

 

Подпис и печат: …………………………..

Подобни статии:
 

Реклама