Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 15:58

ДО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕТРОЛОГИЯ

 

От името на производителя (вносителя) декларирам, че са ми известни всички изисквания към фискалните устройства съгласно Наредба № 4 от 16.02.1999 г. на Министъра на финансите.

Гарантирам наличието на достатъчно фирмени сервизи на територията на Република България, осигуряващи обслужването на въведените в експлоатация фискални устройства в продължение на най-малко 7 години от датата на продажбата.

Удостоверявам, че продаваните от нас фискални устройства автоматично се блокират при неизправна фискална памет и издават служебно съобщение в случаите, когато остават по-малко от 50 свободни участъка за запис на дневни финансови отчети във фискалната памет.

Деларирам, че фискалните устройства тип (ЕКАФП, ФПр, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система) .............. ................. .................... модел ........................ ............... (точно наименование и означение на модела) съхраняват информацията в оперативната си памет и в часовника календар в продължение най-малко на 1500 часа.

Декларирам, че съм запознат с условието, че получавам правото на разпространение на представения от мен тип фискално устройство след производство и лабораторни изпитвания на минимална серия от 50 броя устройства от този тип. Уведомен съм, че официалното оповестяване на одобряването на представения от мен типфискално устройство ще стане след представяне на документ от изпитването на тази серия. За фискални устройства от внос официалното оповестяване става след предтавяне на документ за внос на минимум 50 броя (условието за минимум 50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и одобрените програмни модификации). Известни са ми санкциите, предвидени за нарушаване на Наредба № 4 от 16.02.1999 г. на Министъра на финансите.

Декларирам, че съм запознат с изискването при прекратяване дейността на фирмата да предоставя на комисията за одобряване на типовете фискални устройства нотариално заверени документи за прехвърляне на правата и задълженията по разпространение и сервизиране на лице правоприемник.

 

дата ...............

 

Декларатор: ..............................
(фамилия, длъжност, 
 подпис, печат)

Подобни статии:
 

Реклама