Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:19

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ........................................................……………. ЕГН.......................................
адрес: ...................................................................................................................
лична карта (паспорт) серия ...….... №: ............................................................
издаден(а) на ........................... от ......................................................................

под страх от наказателна отговорност,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не дължа данъци, такси и други вземания на държавата.2. Не съм в производство за обявяване в несъстоятелност.

3. Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен.

4. Не съм лишаван от право да упражнявам търговска дейност.

5. Не съм осъждан за банкрут.

6. Не съм регистрирал фирма като Едноличен Търговец.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

.............................
Датa

ДЕКЛАРАТОР:
подпис..............

Подобни статии:
 

Реклама