Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:17

ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/ СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”

ГР. ……………………………………………………..

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

банковата сметка за изплащане на паричните

обезщетения и помощи от ДОО

От ....................... ...................................... .............................. ..........................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ....................................................,

адрес за кореспонденция........ ...............................................

............................................. ............................. ............................ ......................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон .........................................................

лична карта № ......................... .................................., издадена на ................................................ 20 .... г. от ....................................... .......................................... ................................................................. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е:

банка ......................................................................................, гр. ................................................................, IBAN.................................... ............................. ........................................., BIC ...........................................,

за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка. 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата .............................................
гр. /с./ ...................................................

Декларатор: ...................................

Подобни статии:
 

Реклама