Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:14

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННО / СТОЛИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР................................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ

за

обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност раждане на

основание чл. 50 и 51 от КСО

От .............. .............................. ............... .............................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН / ЛНЧ .................... ................................, адрес за  кореспонденция .......................................... ..........................  ................ .................................... ........................................ ....................................... (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ...............................осигурен при осигурител / като самоосигуряващо се лице ............................................... .......................  .......................... ...................... ......................... ................. .................................(наименование на осигурителя / посочване на дейността като самоосигуряващо се лице) 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Детето.................................. ..................... .............. ................................... .......................,(име, презиме и фамилия на детето)

 родено на ................. 20.... г. е живо и е .................... .................................................... дете.                      (първо, второ, трето, четвърто и т.н.)

2. Детето не е дадено за осиновяване.

3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени. 

Забележка: Там, където е необходимо, се попълват  съответните данни. 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Дата ......................................  

гр. (с.) ....................................             

Декларатор: ........................................
  (подпис)

 

Реклама