Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:11

ТБ...............................................................

№.................... ............................... 20... г.

Длъжностно лице:.....................................

                                        /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.7, ал.8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване

Долуподписаният/ата/................................................. ................................................... ................ л.к.№................................, издадена от .............................., дата на издаване ............................ ЕГН .................................., длъжност:..........................................................., като управляващ /собственик/ и представляващ осигурителя: ...............................................................................

БУЛСТАТ №.............................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Внесени са дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за периода от ................................... до .................................. както следва:

1.За фондовете на държавното обществено осигуряване:

Сума:..................................лв, ............................................ .....................................................

2.За здравно осигуряване:

Сума:..................................лв, .................................................................................................

3.За допълнително задължително пенсионно осигуряване:

3.1.Професионален пенсионен фонд:

Сума:..................................лв, ........................................... ......................................................

3.2.Универсален пенсионен фонд:

Сума:..................................лв, .......................................... .......................................................

4.Фонд Професионална квалификация и безработица:

Сума:..................................лв, .......................................... .......................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:.......................... 

Подпис:.................................

Подобни статии:
 

Реклама