Последно променен на Понеделник, 07 Януари 2013 15:09

Декларация образец №1 Данни за осигуреното лице свали като EXCEL файл

Декларация образец № 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" на осигурените лица и облагаемия доход по ЗДДФЛ. Декларация образец № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП от:

  • Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;
  • Самоосигуряващите се лица
  • Осигурителите и клоновете и поделенията им - за лицата, работещи без трудови правоотношения - не по-късно
  • Изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника или работодателя в срок не по-късно от 10 дни след внасянето на осигурителните вноски за 1. морските лица; 2. изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за МВР; 3. лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, работещите в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; 4. и съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
  • Националния осигурителен институт - за лицата, получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения от фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или обезщетенията на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии.
  • Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" - за 2013 г. 02.01.2013
Подобни статии:
 

Реклама