Изчисляване на амортизации на малкия бизнес

Ако сте собственик на малък бизнес е важно да се научите как да изчислите амортизацията на средствата си за препитание. Полезно е да се изчисли амортизацията, за да се знае цената на активите ви през период от време, така че колко вашият бизнес ще се използва активът. Когато една компания купува актив, който ще просъществува по-дълго от една година, стойността на този актив не трябва да се оценява като непосредствен разход. По-скоро трябва да се изчисли неговата амортизация за даден период. Амортизацията се изчислява, защото, ако пълната стойност на актива е трябвало да се отчита като разход за първата година само, след това за първата година разходи актива ще бъде несправедливо обременен спрямо останалите години на неговото използване. Има няколко метода за изчисляване на амортизацията, обаче, най-лесният и най-общ такъв е линейният метод.

Остатъчната стойност

Преди да се изчисли амортизацията се изчислява остатъчната стойност на актива. Остатъчната стойност е стойността на актива в края на полезния му срок на действие. Например, ако имате устройство, което имате намерение да използвате за пет години, ще бъдете в състояние да продадете актива в края на този негов 5 годишен период – полезен живот на актива.

Правата линия на амортизация

Правата линия на амортизацията е най-лесният начин за нейното изчисляване. Линейният метод за изчисляване на амортизацията на актива става чрез разпределянето на разходите равномерно върху живота на дълготрайния актив. За да се изчисли трябва да знаете цената на актива и очакваната продължителност на живота му. На следващо място, изваждате остатъчната стойност от стойността на актива. След това разделяте полученото от оценения полезен живот на актива. Например, една машина за бизнес е закупена за $ 6.000. Бизнесът очаква да използва машина за срок от пет години. Бизнесът очаква да продаде актива към края на петата година за $ 1000. Затова всяка година на машината ще струва на бизнеса $ 1000. Това е годишна стойност на амортизацията на актива, и бизнеса ще покаже тази стойност като разход за актива. Можете също така да се изчислите месечната амортизация чрез разделяне на активите на броя месеца.

 
Колко дълга трябва да е една автобиография – CV Вашето CV не трябва да бъде по – дълго от две страници, нали? Има някои...
Работете извънредно стратегически Четиридесет часа  на седмица не са ви достатъчни, за да свършите...
7 златни правила за 5 звездно обслужване на клиентите 1. Вашият подход при продажба Повечето хора продават, за да печелят...

Реклама