Какво представлява Акционерното дружество

Акционерното дружество се създава при определен бизнес от учредително събрание на акционерите в този бизнес. На това събрание се утвърждава устав на дружеството, който съдържа следното:
* названието на акционерното дружество
* адреса на дружеството
* предмета на дейност
* начините на управление на дружеството
* структурата на капитала на дружеството
* лицата, които взимат участие в дружеството.

Структура и начин на управление на акционерното дружество:
* общо събрание на акционерите, което се свиква поне веднъж годишно
* надзорен съвет и управителен съвет (при двустепенната структура на управление)
* съвет на директорите и изпълнителни директори (при едностепенна структура на управление).

В такъв тип дружество капитала е разпреден под формата на акции, като минималната стойност на една акция е един лев. Акциите задължително се записват при учредяването на дружеството на базата на минимална квота за всеки един акционер взел участие.
Акционерите могат да търгуват с акциите, които притежават в установен ред с външни лица и по между си. А акциите представляват ценни книжа, които могат да се търгуват и на фондовата борса ако самото дружество е регистрирано на нея. Жената на акциите може да бъде номинала при учредяването на дружеството, може и да е по – ниска от номинала или по – висока. Тя е променлива и се влияе от борсови и финансови критерии и манипулации.

Как се разпределя печалбата при приключването на финансовата година?
Свиква се общо събрание и се раздава под формата на дивиденти, влага в дейността на дружеството или се превръща в нови акции. Решението се взема чрез гласуване като гласовете трябва да са с един глас над половината акционери.

 
За какво не бива да се пише в една автобиография? За написването на една автобиография могат да се изпишат хиляди думи....
БОНУС ЗА ПИСАНЕ Бонус за писане - правила БОНУС ЗА ПИСАНЕ Порталът за търговия MT5.com в...
Как да действаме при интервю за работа След като вече сте одобрени да се явите на интервю за работа, значи...

Реклама