След като можем да наречем последните месеци в банковата сфера „месеци на депозитите” нека погледнем как са защитени парите ни в банките.

Ако вече имате влог или тепърва ще откривате такъв fincity.bg, интернет порталът с информация, съвети и дискусии за финансови продукти, ще ви ориентира в митовете и фактите в гарантирането на влоговете.

Заблуда 1: Разплащателните сметки на физически и юридически лица не са гарантирани от „Фонда за гарантиране на влоговете в банките” (ФГВБ).

Всички разплащателни сметки, независимо дали са фирмени или лични са гарантирани. Всъщност, Фондът гарантира всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид. Дори ако имате кредитна карта с положително салдо, то сумата, която е над кредитния ви лимит се гарантира. Например, ако лимитът по кредитната ви карта е 5000 лева, но разполагате с 5100 (100 „ваши” и 5000 които имате право да изхарчите на кредит) лева, то в случай на фалит на банката Фондът гарантира изплащането на 100 лева.

Заблуда 2: Само левовите и евровите депозити са гарантирани.

Защитени са всички депозити, независимо от валутата. Изплащането на депозита в случай на фалит на банката, обаче ще бъде в левовата им равностойност по централния курс на БНБ за деня, в който е отнет лицензът на фалиралата банка.

Заблуда 3: Размерът на гаранцията все още е 40 000 лева.

От 18 ноември 2008 година, размерът на гарантираните влогове е 100 000 лева.

Заблуда 4: Парите в банковите трезори (сейфове) също са защитени.

За съжаление ако имате кеш пари в банков сейф, те не се гарантират от ФГВБ.

Заблуда 5: Независимо, че имам влогове в няколко банки в случай, че те фалират на мен ще ми бъде изплатен само гарантираният размер от 100 000 лева.

Влоговете ви в различните банки ще бъдат разглеждани поотделно и ще бъдат изплащани поотделно. Например ако имате депозит от 100 000 лева в една банка и депозит от 50 000 евро в друга банка, то ще ви бъдат изплатени 200 000 лева. Важно е да знаете, обаче че ако имате няколко влога в една и съща банка, те ще бъдат сумирани и независимо от размера им, ще ви бъдат изплатени главницата и лихвата до 100 000 лева.

Заблуда 6: Лихвите по влоговете не са защитени от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Включително и лихвите са гарантирани, но до датата на отнемане на лицензията на банката. Имайте предвид, че ако сте избрали депозит, при който да получите лихвата си авансово, то вие я дължите обратно ако банката фалира.

Заблуда 7: Независимо каква лихва съм договорил с банката, 100 000 лева са гарантирани.

Всъщност това съвсем не е така, защото Законът за гарантиране на влоговете е предвидил и изключения. Едно от изключенията е, че ако са ви били предоставени привилегировани лихвени условия, които са в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители , то тогава целия влог (депозираната сума и лихвите по нея) няма да бъде защитен.

Заблуда 8: Ако съм открил влог в полза на трето лице, сумата по този влог ще ми бъде изплатена на мен.

Сумата по този влог ще бъде изплатена на лицето, в чиято полза е открит влогът, освен ако договорът за влог не предвижда друго.

Заблуда 9: В случай на фалит на банка, ако съм Едноличен търговец(ЕТ) и имам лична и фирмена сметка в една банка, те ще бъдат разглеждани поотделно.

Тъй като ЕТ е физическо лице, сметките ще бъдат разглеждани заедно и изплатени до гарантираният размер от 100 000 лева.

Заблуда 10: Ако банката, в която имам влог наистина фалира съм сигурен, че изплащането ще се точи години.

Изплащането на влоговете започва най-късно 45 дни от отнемане на лицензията на банката. Вие можете да предявите правата си в рамките на пет години. Процедурата по предявяване на права е следната:

1. Отивате в клона, в който е влогът ви с лична карта и документа, с който сте открили влога;
2. Банката ще изиска от вас да подпишете декларация, с която декларирате дали сте съпруг или роднина по права или съребрена линия да втора степен на лица, попадащи в ръководството, собствеността или контрола на въпросната банка.
3. Издава ви се удостоверение, в което е описана дължимата ви сума.
4. С удостоверението отивате в избраната обслужваща банка, която ще ви излати сумата.

 

Реклама