Определението на израза „котиране на ценни книжа” значи: " фиксиране на курсовете на финансовите Вариант за бизнес – котиране на ценни книжа на фондовите борсиактиви чрез противопоставяне на поръчките за покупка и продажба". Котирането на ценни книжа се определя като начин, механизъм или процес по установяването, записването и разпространението на курсовете на въпросните ценни книжа.
Котирането на ценните книжа е дейност на посредниците и механизъм, чрез който се установяват и оповестяват цените на финансовите ефекти – обект на търговия на борсовия пазар. Тази дейност се осъществява по определени правила и има специфична технология на изпълнение. В този аспект се приема, че на отделните борси има различни механизми на котиране.

Има няколко вида котиране:
В теорията и практиката на развитите страни котирането се обособява в две групи: котиране чрез извикване на глас и електронно котиране. Във Франция се използва класификацията периодично котиране и непрекъснато котиране. Към периодичното котиране се отнасят: котирането с извикване на глас, котирането "par casier", котирането "par boite". Непрекъснатото котиране включва: котиране чрез специалист, котиране чрез бележник (cotation par carnet), котиране чрез черна дъска (cotation par tableau), котиране чрез двустранна среща на поръчките (cotation par confrontation bilaterale des orders).
Едно от най-атрактивните и определящи облика на традиционната фондова борса е котирането "a la criee". Служителят, наречен котировчик, открива борсовата сесия, като предлага изпълнението на поръчките да стане по реда на тяхното записване. Първата цена, която той обявява и записва върху голяма черна дъска, е последният курс от предишния ден при затварянето на борсата. Брокерите са подредили поръчките на клиентите в своите бележници. Изпълнявайки тези ордери, те застават на пода един срещу друг и започват да търсят съвпадение в количествата и цените на противоположните поръчки. Търговията на пода на борсата се води по определени правила. Брокерите не "дискутират" свободно едно или друго предложение за покупка или продажба, а сключват сделката, като:
Извикват силно на глас само фразите "купувам", "продавам", "купих", "продадох". На фондовите борси има приети принципи за котиране, според които покачването или понижаването на борсовите курсове се осъществява на стъпки. Това са определени части от единицата на котиране (долар, марка). Най-широко използваната стъпка е 1/8 от котировъчната единица. Друг принцип е, че първите цифри на курса се приемат за известни и се извиква само последната цифра и дробната част. Така например ако курсът на последното извикване е 2568 1/4 и брокерът желае да вдигне курса с една стъпка, то той ще извика само - 8 3/8;
Показват с жестове на ръцете и пръстите какво предлагат на ответната страна. Така например ако ръката е вдигната с длан към другия брокер, това означава "продавам", а ако е вдигната с длан към самия себе си - "купувам". Вдигането на няколко пръста вертикално показва броя на ценните книжа или лотовете, които брокерът иска да купи или да продаде. Знаците с хоризонтално разположена ръка и пръсти показват с каква сума брокерът изменя цената от последното извикване.
Електронното котиране съществува в различни форми и на различни пазари. Търгуването по електронен път на акциите на борсите в Ню Йорк, Токио, Торонто, Франкфурт, Париж се осъществява на "централизиран пазар, управляван от поръчките и оживен от посредниците". Обратно, електронното котиране на акции на Лондонската фондова борса и на извън борсовия американски пазар NASDAQ се извършва на "пазар, управляван от цените и оживен от маркет-мейкърите"7.
Системата, по която функционира механизмът на електронно котиране8 във Франция, се нарича Cotation Assiste en Continue - CAC. Тя е усъвършенстван и адаптиран вариант на системата CATS (Computerized Automated Trading System), създадена през 1977 г. в Торонто , приложена в Токио през 1982 г. и в Париж през 1986 г.
Електронното котиране чрез системата САС стартира точно в 10 ч. и се осъществява до 17 ч. всеки ден. Според степента на ликвидност акциите, които се търгуват, са разделени в две групи, които определят съответно и два начина на осъществяване на транзакциите. Първият начин се нарича непрекъснат (continue), а вторият - фиксиран (fixing). Непрекъснато електронно котиране се извършва с високоликвидни акции, разделени в два сектора - A и B, които се търгуват постоянно, т. е. през целия ден (от 10 до 17 ч.). Котирането чрез използването на фиксинг е построено по различен начин. При него курсовете се определят на базата на срещата на поръчките за покупка и поръчките за продажба, които са акумулирани до определен час в борсовия терминал. Чрез системата на фиксинг се изпълняват поръчките на извънборсовия пазар, на които се търгува с нисколиквидни акции. Те също са разделени в две групи - А и B. Часовете за търгуване на книжа на фиксинг "А" са два пъти в деня - в 11.30 ч. и в 16 ч. , а на фиксинг "В" - само веднъж, в 15 ч.

 
Правилното място за вашият хотел Да изберете точното място за хотелът си, значи само едно – успех в...
Петте най – добри световни сайта за търсене на работа Най – ефективният и полезен начин да си намерете работа е да...
Какво представляват етичните пари? Как парите стават етични? Етическите пари са насочени за дейности, които имат положителен...

Реклама