Съвременният туризъм е изключително  динамично развиващ се отрасъл. Той е на трето място във Туризмът като явление в икономикатавъншнотърговските операции в световен мащаб, след търговията с нефт и автомобили. Отчитайки темповете на неговото развитие, много специалисти считат, че малко след началото на ХХІ в., туризмът ще оспорва с информационната индустрия първото място по външнотърговски постъпления. Икономическите потоци, предизвиквани от международния туризъм, са се превърнали във важни фактори за икономическия растеж, както и за международните икономически отношения за много страни по света.
Международният туризъм, като “невидима” експортна стока има редица характерни черти, отличаващи го от стоките, търгувани в класическата международна търговия.
Съвременният туризъм е комплексен социално - икономически и културен феномен с многостранно значение. Като така описано явление, за туризма са присъщи следните характеристики:

Туризмът има здравно значение - известно е, че многомилионните маси на участниците в различните форми на туристически дейности търсят чрез туризма предимно физиологичен или нервно - психичен и възстановителен ефект.
Трябва да се каже, че туризмът има и икономическо значение - икономическото значение е в центъра на държавните и фирмените интереси към отрасъла.
Политическото значение на туризма не се изчерпва с необходимостта от мир и политическа стабилност. Наличието на тесни икономически и политически връзки между две страни води и до повече туристически движения между тях.
Социалното и културно значение на туризма  - в широк смисъл социалното значение на туризма включва здравното и икономическото. Същевременно, туризмът има и пряко социално значение чрез социалните контакти, които неминуемо възникват между туристи и персонал, туристи и местно население, а също между отделните групи туристи.
Развитието на туризма е неделимо от развитието и усъвършенстването на обществените отношения и материално - техническата база.
Съвременният туризъм е модерен отрасъл, използващ широко модерни технически средства и методи за управление и маркетинг. Независимо от това той наследява от пътешествията много от структурните им особености.
За един продължителен период от най-новата история, включително съвременния етап в развитието на туризма се очертават следните тенденции:
нарастване на търсенето на по-чести, но по-кратки пътувания, като времето, посветено на отдих и туризъм, има тенденции към увеличение;
• оптимално съчетание на добро качество на ресурсите и услугите с разумни цени. Туристическите продукти с такива качества са най-търсените и печелившите;
• като цяло по-бърз ръст на вътрешния туризъм;
• по-добра координация между туризма и другите стопански дейности;
• разнообразяване на туристическите оферти, с внимание върху опазване на екологичното равновесие в посетените места;
• ускорено обновяване на туристическата материална база с цел постигане на по-високо качество на предлаганите услуги;
• грижи за подготовка на кадри и професионално усъвършенстване на туристическите кадри;
• намаление на “евроцентричността” на международния туризъм и насочване на голяма част от американските туристопотоци към Карибския басейн и Южна Америка;
• продължава търсенето на туризъм в среда “антиподна” на условията на живот на туриста. Това определя доминиращо търсене на туризъм в чиста природна среда – т.е. видове, базирани на природни рекреационни ресурси и на първо място морска рекреация (около 2/3 от участниците в международен туризъм се насочват към морски крайбрежия);
• туристическите дестинации и особено морските курорти преживяват невиждана териториална експанзия. Почти всички крайбрежия в зоната на умерения, средиземноморския и тропическия климат са обхванати от туристическо развитие;
• наблюдава се повишен интерес към културно познавателния туризъм, хоби туризма, селския туризъм и “зелените” ваканции, лечебен туризъм на хора от “третата” възраст, екотуризъм и т.нар. устойчив туризъм. С последните два термина се обединяват най-разнообразни туристически дейности, съобразени с приемателния капацитет на ресурсите и базата и приемливи за местното население;
• деловите посещения и срещи (бизнес туризъм, конгресен, панаирен и т.н.) са не само източник на големи приходи, но и са твърде динамично развиващи се особено в големите градове.
В контекста на структурните и технологични промени, настъпили в световната икономика, туризмът  получава шанс в много от развиващите се държави да заеме мястото на текстилната или на някоя друга основна индустрия, която дотогава се е считала за база на икономическия напредък. По този начин, развиващите се държави могат да получат една нова възможност чрез туризма да се приобщят към глобалната тенденция на индустриализация.
Така, че инвестирайте в туризма и няма да загубите!

 
60 секундов гид. Как да изпъкнете с мощна бизнес идея Искате да започнете малък бизнес. Имате желанието и ангажираността да...
Не можете да бъдете всичко за всички клиенти Не се опитвайте да бъде всичко за всички клиенти, когато се отнася до PR...
Мърчандайзер Мърчадайзерът е  много важна част от една стопанска  верига. ...

Реклама