1.Определение

E-mail маркетингът се базира на технологията на електронната поща и е изключително ефикасно средство за достигане до целевите групи, дори до конкретен потребител. Осъществява се персонализирана комуникация между рекламодател и клиент/и. По пощата може да се изпращат рекламни писма (вкл. и индивидуални), а също и да се прикрепят рекламни анонси към всяко едно писмо, изпратено през даден mail-сървър. В преобладаващата си част безплатните уеб-пощи поддържат HTML парсери, което позволява рекламните послания да съдържат активни препратки, визуални изображения и мултимедиа (а също защитава сайтовете от неправомерен достъп).

2.Видове
Определение:

Когато потребителят се интересува от определена тема, продукти или услуги, той се абонира за получаването на новини, промоции, прес-бюлетини и т.н. и става част от категоризирани мейл-списъци.

Той доброволно е оставил точния си електронен адрес, като може по всяко време да се отпише от листите или да промени абонамента си. В последно време уеб-възложителите се обръщат все по-често към рекламата в maillists, защото така точно фокусират посланието си до таргет-групите.

Начини за използване на мейл-списъците за рекламни цели:

1. Уеб-рекламодателят поддържа на своя сайт услуга “абонамент” и може да изпраща на всички абонирали се своите рекламни съобщения, промоции, новости, игри и т.н. под формата на рекламни писма. Той разполага с ефективен механизъм за достигане на активните си ползватели, но няма смисъл от него, ако не може да го пълни с актуална и интересна за потребителите информация.

2. Уеб-рекламодателят закупува от специализирани агенции (занимаващи се именно с тематична категоризация и събиране на мейл-адреси) правото да изпрати рекламно писмо, да публикува рекламен банер, да спонсорира абонаментите по определена тема или да прикрепи към всяко едно изпратено писмо кратък рекламен анонс. Плащането става на брой изпратени писма.

3. Новинарските сайтове имат интерес да подават на своите абонати актуална и компетентна информация. В случай, че рекламодателят изпрати качествено прес-съобщение до тях с новинен характер или съдържащо експертна оценка, то той безплатно ще намери място в текста на бюлетина. Става въпрос за провеждане на професионални връзки с медиите и спазване на всички изисквания за създаване на он-лайн press-release.

4. Рекламодателят може да си плати за поместване на визуална реклама в абонаментите, която ще се активизира веднага щом потребителят ги отвори. Обикновено става въпрос за банер или rich-media, изключително леки, за да не затормозяват тегленето на пощата.

Преимущества на рекламата в мейл-списъци:
Обхващат се целевите групи и то от хора, които допълнително са потвърдили интереса към дадена сфера. Не се нахлува с взлом в личното пощенско пространство на потребителя. Ефективността надхвърля 5%, което е около 5 пъти повече от реклама с класическите рекламни форми (банери, текстова реклама и т.н.). Плаща се цена за заинтригуван ползвател и не се хвърлят рекламни усилия на вятъра.

Рекламата в мейл-листовете действа на потребителите директно на равнище желание за опитване и действие (покупка), тъй като абонирайки се те са заявили интереса си към определен бизнес, а прочитайки абонамента – засвидетелстват вниманието си. Удачна е за въвеждаща и поддържща реклама, може да постигне имиджови ефекти, а също и директно да стимулира продажбите.

Недостатъци на рекламата в мейл-списъци:
Потребителите прекаляват с абонаментите си и често не ги четат, което оскъпява рекламата (тя се заплаща на изпратено писмо, а не на прочетено). Много често тематичното категоризиране не е достатъчно пълно и абонатът получава освен интересуващите го новини, странична некасаеща го информация. Ако няма любопитни новини, тогава абонаментът не трябва да се пълни с посредствени, само и само за да се излъчи дадено рекламно послание до потребителите.

Препоръки за ползване на мейл-списъци:
* Още при абонирането, потребителите трябва да имат подробна информация за формата, честотата и обема на бюлетина, а също и за начините за отписване. Задължително е категориите по интереси да бъдат максимално конкретизирани, за да се задоволи по-пълно нуждата на абоната;
* Трябва да се предоставят опростени механизми за записване, за промяна на абонамента и за отписване, които да не затормозяват потребителите допълнително;
* Абсолютно некоректно е до абонатите от определена тема, да се изпращат новини от друга област; желателно е дори рекламните съобщения отдолу и банерите да бъдат тясно обвързани с интереса на потребителите;
* Не трябва да се продават списъците с връзки на трети лица, без да се осъществява контрол върху дейността им. В противен случай е възможно граденото с много труд доверие, да бъде заличено за миг;
* Препоръчително е самата регистрация да е придружена от няколко полета за допълнителна информация, които да са незадължителни, тъй като много потребители изпитват недоверие към всякакви форми на неанонимност;
* Трябва да се поддържа и категоризиран архив с бюлетините на самия сайт, за да може неабонираните да бъдат убедени да се регистрират.

Примери:
Поща АБВ - продава реклама и рекламни съобщения
Бюлетин IT in the press - продава реклама под формата на банери и на текстови промоции.
Postmaster - световна агенция, продаваща абонати срещу заплащане за рекламни цели.

2.USENet конференции

Конференции USE NET (news-groups) – много популярна услуга преди появата на www технологията. Все още се ползва от огромно количество абонати, но търпи сериозна конкуренция от мейллистовете, форумите и от специализираните информационни канали в Интернет.

UseNet в класическата си форма няма уеб-интерфейс, въпреки че достъп до някои news-групи се получава и през пощенски програми от типа на Outlook Express, Netscape Messenger.

Натрупа негативен имидж, тъй като голяма част от адресите на потребителите бях окрадени и използвани за изпращането на СПАМ. В UseNet на практика е регистриран първият случай на СПАМ.

3.Автоматизиран отговор

Автоматизиран отговор (autoresponders) – изпраща се автоматично при получаване на писмо от страна на потребител. Обикновено съдържа някакво учтиво обръщение и обяснение, а може и кратко рекламно съобщение. Използва се, в случай че отговорът на запитването ще се забави, за да се обясни причината и да се укаже точен срок за отговаряне. Освен това уведомява потребителите, ако има някакъв проблем със сайта (преместен е на друг адрес, временно е спрян поради техническа профилактика, извършва се смяна на дизайна и т.н.). Така потребителят има усещането, че му се обръща внимание, а забавянето на индивидуалното писмо не рефлектира върху доверието му към фирмата.

4.Индивидуални писма

Определение:
Рекламен feedback е изпращане на персонализирано писмо, понякога в “ти” форма и на малко име, на потребител, който е предварително проучен или който е изказал мнение и коментар по даден въпрос. Може да се събират потребителски адреси от форуми, дъски за обяви, визитни картички, уеб-страници и т.н.

Преимущества:
Изпращането на индивидуално писмо е изключително трудоемко, но създава интимност, дава равни права на рекламодателя и на реципиента в процеса на общуване и увеличава възможностите за реални покупки. Наподобява на общуването между продавач и купувач. Това е широко използвано при потребители, които вече са "консумирали" дадена услуга или закупили някакъв продукт, знае се къде гравитира техният интерес и им се пращат рекламни съобщения само от сферата, която ги вълнува. Освен това технологично е възможно да се следи (по IP адрес) какъв е пътят на сърфиране на конкретен посетител и косвено да се правят изводи за темите, които го интересуват.

Недостатъци:
Не трябва да се пресича границата на личната потребителска свобода. Много често при недозирана употреба на индивидуални писма се предизвиква раздразнение у аудиторията, защото може да се възприеме като СПАМ.

Препоръки за употреба на индивидуално писмо:

* обръщение на малко име - винаги скъсява дистанцията между рекламодателя и потребителя, ако е използвано удачно и ако звучи естествено;
* точното упоменаване откъде е намерен адресът гарантира пред потребителя, че това не е обикновен СПАМ и че рекламодателят съвсем целенасочено е избрал точно него, за да му изпрати посланието си;
* рекламният feedback е ефективен, ако поднася полезно предложение, а не е агресивна пряка реклама;
* подписването и пълната контактна информация за обратна връзка са абсолютно задължителни при изпращането на индивидуални писма. Това е още една основна разлика с класическия СПАМ, показва откритост и прозрачност в отношението на рекламодателя, дава сигурност на потребителя в източника;
* Индивидуалното писмо трябва да дава възможност на потребителя да откаже по-нататъшно получаване на рекламни оферти или да коригира сферата на интереса си.
* Недопустимо е да се пращат дълги и тежки послания, защото писмото трябва да се тегли бързо дори при бавен Dial-up
* Много сериозно внимение трябва да се обърне на избора на удачен стил и форма на посланието

5.Подпис на писмата

Подпис на писмата - Този елемент от всеки e-mail често се пренебрегва, въпреки че е от изключително значение за персонализираната комуникация и служи като източник на доверие за получателя на писмото. Подписът оразличава класическия е-mail маркетинг от СПАМ-а. Освен това той служи като визитка на фирмата и може да препраща ефективно към страницата на рекламодателя, да съдържа фирмения слоган, запазен знак и дори кратка реклама на конкретен продукт или услуга (но големината му не трябва да е повече от 5 реда). Може да бъде интегриран към писмото или да пристига като прикрепен файл, който директно да се запазва в книгата с адреси на получателя.

6.Преимущества

Използва като носител най-разпространената услуга в Интернет – електронната поща, което прави тази реклама достъпна до над 90% от уеб-аудиторията. Стига директно до заинтересованите групи, а може да атакува направо конкретния потребител. Дава възможност за персонализиран контакт между рекламодател и клиент. Има висока ефективност, тъй като ползвателите сами за изискали получаването на информацията (дори и да е с рекламен характер).

7.Недостатъци - СПАМ

Лошото лице на e-mail маркетинга, т.нар. СПАМ, е причината този канал за реклама да печели едва 1% от общите разходи за уеб-промоции през 2000г.

СПАМ-ът е изпращане на неоправдано голямо количество рекламни писма, с висока честота и без да са предварително изисквани от потребителите. Тези рекламни послания в повечето случаи не са съобразени с интересите на получателите, а просто нахлуват в личната им пощенска кутия, задръстват я и нарушават уеб-етиката. Те са неподписани и идват от непознат източник.

Спамващите обикновено събират електронни адреси чрез паяци, рядко ги ползват за лична употреба, а по-често ги препродават. Те атакуват с висока ефективност следните места в Мрежата: конференции UseNet, абонаменти и бюлетини, дъски за обяви, книги за гости, чат, форуми.

8.Съвети за употреба

* Рекламодателят трябва да е много предпазлив при разпращане на рекламни съобщение до собствените си абонати или при закупуването на мейл-листове. Най-малкото трябва строго да регламентира честотата на изпращане на абонамента и стриктно да спазва посочените от потребителите кръгове на интерес;
* Задължително е да се съобразява с желанието на потребителите да прекратят абонамента си и да осигури лесни механизми за това;
* Да поднася на абонатите не чисто рекламна информация, а новини, промоции, любопитни случки, примери, изследвания, полезни съвети и т.н., т.е. рекламата да идва на вторично ниво;
* Да не се препродават на трети лица събраните адреси на абонати и на клиенти, тъй като това ще рефлектира върху натрупаното доверие;
* Препоръчително е винаги да се оставя в края на писмото контактна визитка, което показва, че писмото идва от явен източник;
* Е-mail маркетингът е удачен канал за реклама на всички стадии от жизнения цикъл на продукта, увеличава осведомеността и познанието за самия рекламодател и дейността му, може да увеличава доверието на потребителите към търговската марка.
* Подпомага контактите на рекламодателя с неговите клиенти да са на ниво познати и дори приятели.

Източник trimata.bg

 
Бъди точен в 4 стъпки „Хроничното” закъсняване вреди както в професионален, така и в личен...
Как да мотивирате екипа си В средата на тази рецесия в света, фирмени продажби са определени,...
5 причини да станете IT маркетолог Интернет маркетинга е сигурна бизнес опция. Гъвкаво работно време,...

Реклама