Фирмената етика изпълнява цяла редица функции в организацията, а именно: Фирмена етика
1. играе ролята на макро модел, който разграничава една организация от друга;
2. формира чувството за идентичност към дадена организация, а оттук и на отговорност към другите и организацията като цяло;
3. подпомага в сферата на трудовата реализация превъзмогването на „аз"-а на отделния индивид.
4. сътрудник в името на общите организационни цели и интереси;
5. поддържа социалната стабилност в организацията. Тя е онова „лепило", което „споява" организацията посредством различните норми, стандарти и подходи за поведение и действие;
6. изпълнява и функцията на контролен механизъм и ръководство, което формулира позициите и моделира бъдещите начини на действие на сътрудниците;
7. формира параметрите на трудовия морал.

Една от ключовите характеристики на еволюцията на мениджмънта в края на ХХ-ти век е нарастващото внимание към ориентираната към знанията фирмена култура. При такава култура, центърът на вниманието е върху познанието като основно средство за растеж. Това преместване на фокуса е резултат на множеството недостатъци на класическите подходи в мениджмънта в условията на съвременната глобализираща, динамична и неопределена бизнес среда.
Под силна организационна култура разбираме такава, при която ключовите ценности присъстват по един активен начин сред мнозинството от сътрудниците на организацията. Съответно там, където тези ценности не се разграничават от мнозинството сътрудници на организацията, може да говорим за слаба култура. Съществува и антикултура, т.е. присъствие на ключови ценности с обратен знак, например вместо управленска поддръжка осъществяване на управленско противодействие и т.н. Организации, където възникват елементи на антикултура в условията на силна конкурентна среда, са обречени или на загиване, или на оцеляване с минимален шанс за развитие.
Там, където съществува силна култура, нараства постоянството в поведението на сътрудниците. В този смисъл изчезва необходимостта от много писани правила и процедури, т.е. силната култура се явява като заместител на формализацията. Накратко казано, там, където има силна култура, тя действа като самостоятелен фактор за мотивация и повишаване на равнището на ефективност на организацията.

 
Дефиниция за бизнес етика Всеки професионалист взима решения и извършва действия, които се...
Бизнес продажби Бизнес продажбите са живителната сила на всеки бизнес. Всичко в един...
Развитие на интернет маркетинга Динамичното развитие на медиите днес дава огромна възможност на...

Реклама