Повечето продукти съдържат и материални и нематериални компоненти, като винаги един от тях Услугите преобладава. Това определя дали продуктът е стока, услуга или идея. В този смисъл услугите се определят като нематериално доминирани продукти, резултат от прилагането на определени усилия към хора или предмети.
Услугите имат следните характеристики: нематериалност; неразделимост между производството и потреблението; загиваемост; хетерогенност.
Създаването на услугата минава през четири основни етапа:
• формиране и утвърждаване на концепция за изгодите, които услугата предлага на клиента;
• формиране и утвърждаване на концепцията за самата услуга;
• предлагане на услугата;
• система за предоставяне на услугата.

Успешната реализация и конкурентоспособност на услугата се определят от нейната качествена характеристика. Услугата не притежава компоненти, аналогични на тези, определящи структурата и съдържанието на продуктовия микс.
Техническото качество е измерител преди всичко на материалната база или на равнището на материалната база, ползвана при създаването и при производството на услугата. Маркетинговата концепция е еднаква за стоки, услуги и идеи. Следователно тези, които предоставят услуги, трябва да се стремят да предоставят такива услуги, които да задоволяват потребностите на клиентите.

Търсенето и предлагането на услуги трябва да се управлява. Обикновено като регулатор на търсенето се използва цената на услугата. Има и други начина свързани с маркетинговия микс за справяне с проблемите на променящото се търсене. Чрез ценови стимули, реклами и други промоционни методи може да се напомни на клиентите за върховите периоди и да се насърчат да използват услуги в не върховите периоди. Самият продукт също може да се измени, за да отговори на промените в търсенето. Дистрибуцията също подлежи на промяна, за да е в състояние да реагира на настъпилите промени в търсенето.

 
ON – LINE БАНКИРАНЕ. Доверието в on – line банкирането на британците Press Association “Guardian Unlimited”  Британците са повече уверени за сигурността...
Девет забуди за ипотечните кредити Трябва да имам собствени пари, за да купя жилище Не и ако става дума за...
Видове печалба Преди да можете да разберете разликата между различните видове...

Реклама