Терминът евровалута се използва за означаване на банкови депозити във валута, която е различна от Евровалутни пазари и банки – предимства и перспективинационалната валута на страната, в която се намира банката. Следователно евровалутния пазар включва банките, които приемат депозити в чужда валута и отпускат кредити в такава валута. Евровалутните пазари могат да бъдат дефинирани и като банкови пазари, които функционират извън юрисдикцията на властите в страните, чиято парична единица се използва при банковите операции.
Европазарите са до голяма степен явление, предизвикано от все по-либералната световна търговска система. Няма причини за това депозитните и кредитните операции в определена валута да се осъществяват единствено в страната, която емитира тази валута. Основната причина за бързото разрастване на евровалутните пазари е в това, че те предлагат по-добри лихвени проценти по депозитите и кредитите в сравнение с банките, които са местни за страната, която емитира съответната валута. Или това е способността на този пазар да удовлетворява конкретни финансови потребности по-ефективно и по-надеждно, отколкото това може да стане другаде.

Евровалутния пазар за разлика от вътрешните, националните банкови системи на повечето страни остава на практика в страни от правителствения контрол и регулиране. Фактически той е свободен пазар, откъдето идва възможността за привличане на вложители и кредитоискатели. Банките опериращи с евровалута се търпят ограничения по отношение на лихвата и предлагат привлекателни лихвени проценти върху депозитите. От значение са още ниските рискови премии, възможностите за осъществяване на международни сделки в голям мащаб, за удобно и печелившо съхранение на излишните фондове.

Периодите, за които се правят евро депозити варират от най-кратки /за една нощ/ до по-дълги /за няколко месеца/, а компаниите, които срочно изпитват нужда от паричен ресурс могат да получават кредити срещу собствените си евро валутни депозити.

Евровалутните банки издават и продават депозитни сертификати, които са обещание от една банка, която ги е издала, че ще плати. Вложителите имат това преимущество, че те имат възможността да вложат парите си в срочни или дългосрочни влогове, откъдето получават по-висока лихва по тях, но същевременно те могат да продават депозитните си сертификати на вторичния пазар, ако се нуждаят от пари.

Приема се, че с навлизането на депозитните удостоверения пазарът още повече се разширява. По-нататъшното му развитие намира израз в появата на евро облигациите. Те са облигация

( ценна книга ), чрез която се набират кредити, деноминирани в евровалути. Евро облигациите са платими във валута, която е различна от националната парична единица на страната, която ги е емитирала и се търгуват извън държавата, в която се намира организацията – емитент.

Евробанките допринесоха в значителна степен за увеличената степен на финансова интеграция между отделните стопанства и изпълнява важна роля при рециклирането на средства от активните към пасивните държави. Докато увеличената финансова интеграция направи по- труден паричния контрол от страна на властите в отделните страни, трябва да се отчете, че самите европазари не повлияха особено инфлационно върху световното стопанство.

 
Грешки при автобиографията Има някои грешки, които дори и най – опитни кандидати за работа правят...
Правила при интервютата за работа * Поддържайте вашите отговори кратки и сбити. Освен ако не ви попитат...
Хеджирането – важна стъпка за всеки инвеститор Операциите по хеджиране представляват сделки, чрез които се фиксира...

Реклама