Инвестиционният портфейл е неотменна част от инвестиционната практика от средата на 20 век. Тогава започва създаването на специфични комбинации от различни финансови активи, наричани портфейли. Портфейлът - специфичен вид инвестиция С възникването на портфейлената практика инвестиционният портфейл се превръща в нов вид инвестиция, различаващ се от всички останали инвестиции по продължителността и характера си. Портфейла се превръща в инвестиция от нов тип, при която се извършва многопосочна и постоянна трансформация на активи.
По своята външна форма инвестиционният портфейл се възприема като съвкупност от финансови инвестиции. Следователно доходите, които той осигурява съдържат в себе си характеристиките на доходите от финансовата инвестиция.
Основната черта на инвестиционния портфейл е, че той е съвкупност от инвестициите, които носят доход от капитал. Следователно инвестиционния портфейл е частта от богатството на икономическите агенти, която е инвестирана за да носи доход от притежаването на това богатство. Всички останали части на богатствата са вложени в един или друг актив с други цели- за потребление или за производство и реализиране на печалба от него.

Единствено инвестиционния портфейл носи доход като капитал. Във връзка с това е необходимо да се определи границата на портфейла, т. е. Активите, които следва да участват в него. Основната характеристика, която може да се използва като критерий за включване на един актив в инвестиционния портфейл , е характерът на дохода, който той носи. Не може да се направи единен класификатор на характера на всички активи и доходите от тях. Използването на активите в реалният икономически живот е многообразно. Действително основната част на портфейла се формира точно от финансовите активи. Това е така, защото същността на тези активи е да носят доход като капитал. Но съществува и възможност други по характер активи да се включат в портфейла поради това, че носят доход като капитал. Възможно е и чисто финансови активи да не се включва а в инвестиционния портфейл поради това , че носят доход с друг характер. По този начин е невъзможно да се определи инвестиционния портфейл като съвкупност от определен вид активи. По своята същност инвестиционния портфейл акумулира в себе си всички инвестиции, целящи реализирането на доход ката капитал. Много често активите, включени в портфейла, носят и спекулативни доходи. Това дава основание понякога в портфейла да се формира част, наречена оборотен портфейл. В тази част обикновено се включват активи, с които лесно могат да се правят спекулативни операции. Като изключение съществува възможност инвестиционният портфейл да достави спекулативни доходи, на по своята същност той се стреми да изключи спекулативни операции. Спекулативните доходи възникват на базата на пазарната несвършеност. Поради това, че е възможно един субект да , разполагащ с допълнително информация или най-вярно очакване на за развитието на пазара, да подаде един актив над неговата стойност или да купи такъв под стойността му като реализира доход от разликата между стойността и цената. В портфейла се включват активи след продължителен анализ за тяхната стойност и доходите, които носят тези активи. Доходите от инвестиционния портфейл се характеризират с особената си връзка с риска. По своя произход доходите от портфейла са доход от капитала. По принцип инвестицията във финансови активи , без да бъде включена в портфейл, също носи доход от капитал. Това, което отличава портфейлената инвестиция от обикновената финансова инвестиция е именно връзката доходност - риск. Портфейлът като средство за управление на инвестиционния риск.  Портфелирането е особен вид метод за управление и минимизиране на риска, при което не важен е броя на обектите, в които ще се влага богатствата на инвеститорите, колкото тяхната взаимосвързаност за разлика от диверсификацията , при която богатството на инвеститора се разпределя между колкото се може повече инвестиционни носители с цел разпределяне на риска и неговата минимизиране. Изграждането на портфейл цели да се използва различната реакция на нормата на възвращаемост от различните инвестиционни носители към различното проявление на факторите влияещи върху нея. Като използва положителното влияние на риска върху няколко обекти.
Инвестиционния портфейл не бива да се разглежда като обикновена съвкупност от активи. Той е следствие на прилагането на портфелирането при инвестиционни решения.

 
Мениджмънт и бизнес етика Мениджърските компании играят важна роля в установяването на...
Идеи, които ще са ви в полза при интервю за работа Тези съвети и идеи могат да изглеждат основни, но може да се учудите...
Безопасни практики. Правила за безопасни условия на труд Това са примерни съвети с общ характер, които имат за цел да ви...

Реклама