Маркетинга е свързан с категориите на пазарното стопанство. Означава опазаряване на нещо. Дейности, Роля и цели на маркетингасвързани с пазара – в по-широк смисъл. Дейности независимо кой обект ги извършва.
Той се използва от всички субекти на паз. икономика. Уменията и знанията по маркетинг са ценен капитал на хората.
Маркетинговите дейности са важни за постигане целите на индивидите и организациите. Трябва да се познава същността и методологията на маркетинга.
Маркетингът трябва да се използва като инструмент за постигане на целите си.
Като водеща визия в управлението Маркетинга в една организация изисква ефективно организиране на ресурсите а постигане на целите на организацията. Затова са познати 5 различни вида маркетингови концепции, които се различават по основната им ориентация, т. н. център на тежест в маркетинга:

Производствена концепция в стопанското управление. Характерна е когато търсенето превишава предлагането на продуктите.

Продуктова концепция в стопанското. управление. Основен обект е продукта и неговото високо качество за удовлетворение на потребности. Типична е за конкурентен пазар.

Пласментна концепция (търговска) – предприятията възприели тази концепция използват всички възможни техники и канали на продажбите. Характерното е, че осигурява краткосрочен пазарен успех.

Класическа маркетингова концепция – Тя означава, че предприятието трябва да се ръководи от пазара. То не може да се управлява. Това означава процес на проучване в резултат на което се извършват процесите: (1) сегментиране, (2) избор на целеви пазар и (3) позициониране на продукта.

Социално – етичен маркетинг в стопанското управление. Изисква да се отчитат интиресите на нормите на обществото и природата.

Маркетингът има важни функции в една стопанска организация:
проучване на пазарите; сегментиране; избор на целеви пазар; разработване на “маркетинг - микс”; стратегическо планиране на маркетинговата дейност; контролиране на резултатите от маркетинговата дейност- продажби, пазарен дял брой потребители; анализ на обкръжаващата среда; проучване и анализ на конкурентите и др.
Как ще бъде организирана Маркетинговата дейност е много важен въпрос. Съответния ръководител има право на избор на принцип за организиране, който основно зависи от предназначението на продукта и приоритетното направление на маркетинга.           

Маркетинг концепцията на фирмата е под силното влияние на динамично променящата се обкръжаваща среда. И тъй като предприятието е ориентирано към пазара съществуват сложни комплекси от фактори, които директно или косвено влияят върху дейността на фирмата. Маркетинговата обкръжаваща среда определя риска за бизнеса и затова трябва да се приучва.

 
Пет бизнес грешки, които не знаете, че правите Общо взето тези грешки могат да доведат до голямо бедствие бизнесът...
Бизнес продажби Бизнес продажбите са живителната сила на всеки бизнес. Всичко в един...
Мираж ли са ниските цени на имотите? Напоследък от всички рекламни издания, чрез които се предлагат...

Реклама