В условията на жестока конкурентна борба особено внимание заслужава всяка представителна и публична Корпоративният имидждейност на компанията. Затова работата върху безупречността на имиджа се явява един от основните фактори за успеха на корпорацията. Имиджът е съвкупност от редица черти, насочващи вниманието върху най – добрите качества на компанията и нейния мениджмънт и повишаващи нейната оценка и авторитета сред потенциалните потребители. Той е ключов елемент за успеха на програмите за връзки с обществеността.
Имиджът съществува в съзнанието на човека като взаимосвързан поток от информация, програмиращ образна и емоционална реакция. Работата по създаване на имиджа се води целенасочено и с различни средства по всеки от каналите за възприятие: визуален, вербален, събитиен и контекстен.
Структурата на имиджа включва пет компонента. На първо място е имиджът на субекта –  това е представата на обществото за неговите уникални характеристики, основните и допълнителните преимущества.

Имиджът на потребителите включва представа за стила на живота, психологическите и др. характеристики на населението. Вътрешният имидж на структурата е представата на сътрудниците за своята организация и за мениджъра. Имиджът на мениджъра и неговото най-близко обкръжение включва представата за способностите, нагласите, ценностната ориентация, психологическите характеристики, външност. И на последно място идва събирателният и обобщен образ на компанията. Той се формира на основата на прекия контакт, при който всеки сътрудник се разглежда като лице на организацията, по което съдят за състоянието на цялата структура. Имиджът се съставя от три елемента. Конкурентните преимущества отразяват достижението и демонстрацията на такова равнище на удовлетворение на потребностите, превишаващо това, което може да достигне конкурента.
В програмите за формиране и налагане на ефективен имидж на компанията трябва да залегнат за изпълнение следните цели:

  1. Формирането на образа;
  2. Оценката на отделните компоненти на имиджа (микро- и макросреда), т.е. изследване на имиджа на електората, вътрешния имидж, социалния имидж, бизнесимиджа, имиджа на ръководителя, имиджа на персонала (корпоративния имидж);
  3. Идентификацията на компанията (корпоративна идентичност, корпоративна култура, корпоративен дизайн);
  4. Създаването на комуникационните средства на компанията (корпоративен стил, корпоративен дизайн).

Най – първата задача по пътя към създаване на имиджа е необходимостта от ясно и точно определяне на приоритетите в облика на компанията дружелюбност, строгост, консервативност и т.н. Концепцията на имиджа изисква строга диференциация в зависимост от групите от населението.
Чрез изграждането и налагането на ефективен публичен образ се създава своеобразна връзка на компанията /личността/ с обществото
Формирането и утвърждаването на позитивен публичен образ гарантира успешно развитие в дългосрочна перспектива. Общата тактическа схема на действие при имиджовия подход се изгражда по следния начин:

  1. Намиране на привлекателните имиджови характеристики, обикновено посредством социологическо проучване сред потенциалните избиратели;
  2. Съставяне на имиджа на кандидата въз основа на комплекса от най-привлекателните характеристики;
  3. Разработване на слогана на кампанията, отразяващ основните очаквания на електората;
  4. Развитие на имиджа на кандидата - задачата е кандидатът да се вживее в образа и максимално да съответства на конструирания имидж.

Едно допитване на 100-те топ мениджъри са Съединените щати показва, че половината от тях считат поддържането на положителния имидж на компаниите за своя първостепенна задача. Преди десетина години бившият шев на “Дженеръл мотърс” Джон Делорийн бе казал: “Имам чувството, че нашата компания получава лъвския пай от обществената критика. Ето защо смятам, че трябва добре да се окопаем и да не си показваме носа навън!”. За добро или лошо обаче “Дженеръл мотърс” бе една от първите, която пое отговорността да се “отвори” пред общественото мнение.

 
Финансиране на малък бизнес Финансирането вашия бизнес често е критичен компонент за успеха. Има...
Електронна и мобилна търговия Е-търговията е сравнително лесна за прилагане, тъй като включва само...
Колко дълга трябва да е една автобиография – CV Вашето CV не трябва да бъде по – дълго от две страници, нали? Има някои...

Реклама