Под ефективност в PR разбираме постигане на поставените цели на една PR-програма за периода, за който Ефективният PRтя се отнася. Професионално подготвената PR комуникативна програма е съществена предпоставка, че организацията ще постигне желаното от нея разбирателство, доверие и взаимоизгодно сътрудничество сред публиката, че тя ще бъде спечелена за реализацията на организационната политика.
Много са факторите, които влияят за постигането на желаната ефективност. Това могат да са условията, в които ще протече комуникацията, стилът на комуникацията, медийната политика, информираността на публиката, отношението й и др.
Целта на PR-технологията е да създава доверие между една корпорация и нейната приоритетна публика. Това е възможно, ако на хората са демонстрирани ясни гаранции, че публичните им интереси са взети предвид при изработването на корпоративните стратегии.

PR-технологията, приложена към света на общественото мнение, изисква много добро познаване на публиката, на социалната обстановка и на тази основа предвиждане на тенденциите в развитието на общественото мнение.
Когато една корпоративна политика спечели общественото мнение, то тя получава допълнителни дивиденти, при това твърде мощни, за по-нататъшната си професионална реализация.
Много често елементарни грешки създават лошо впечатление сред публиката и по този начин ефективността не се постига. За постигане на целите на PR-организация и за да бъде ефективна PR-програмата трябва да се премине през няколко основни етапа. Първо се анализира задачата, определят се целите. За да бъдат постигнати организационни цели се приема една обединяваща концепция, която цели популярност и присъединяване между публиката.
Концепцията включва основните насоки на комуникацията. Това е избора на главните тези, които ще се съдържат в комуникативните послания. Те трябва да са съобразени и с конкретните характеристики на публиката, която трябва да се спечели за организационната политика.
Следващият етап за реализиране на програмата е общуването. Важно място в него заемат предимствата, които печели публиката, когато се довери на PR-организацията.
След това се оценява реализацията на програмата и нейните резултати.
Много често елементарни пропуски създават напрежение сред групи на целевата публика и определено работят срещу репутацията на организацията.
Всеки от тези етапи по отношение на ефективността на PR-дейностите може да способства за нея, но реално може да създава проблеми. Всяка работеща PR агенция или всеки служител по PR трябва да владеят изкуството и да притежават необходимите познания в областта на социалните науки, които да им позволяват да дефинират проблемите. Непознаването на технологията на PR, недостига на фундаментални познания в областта на социологията и социалната психология, осигуряват провал на кампанията, загуби за клиента, дискредитиране и на прохождащата PR-практика в страната.
Професионалният PR изисква перфектни отношения с мас-медиите. Професионално подготвената и реализирана медийна политика е неразделна част от PR-програмата и съществена предпоставка за достигане на търсената ефективност. Ако една организация рядко се появява в масмедиите, тя трудно може да се позиционира в публичното пространство.
Различните масмедии са приближени нееднакво до публиката, което означава, че PR-посланията следва да достигат до публиката чрез близките до нея медии, да се избира канал, с който групи в целевата публика реално общуват.
Сам Блек подчертава някои предпоставки, които, според него, са от значение за постигане на желаната ефективност:
• Винаги настойчиво изисквайте пълна и достоверна информация;
• Запазвайте простотата и искреността на съобщенията;
• Не представяйте желаното за действително и избягвайте преувеличенията;
• Помнете, че половината от вашата аудитория са жени;
• Разнообразете общуването – не го превръщайте в скучно и банално мероприятие;
• Оформяйте общуването по съответен начин – то не трябва да бъде твърде превзето или екстравагантно;
• Винаги отделяйте време за запознаване с общественото мнение;
• Помнете, че много важно е непрекъснатостта на този процес;
• Старайте се във всички аспекти на общуването да проявявате позитивен и конструктивен подход.

 
Как да съставим автобиография (CV) Вие активно търсите работа и ще кандидатствате за конкретно работно...
Оформяне на мотивационното писмо Мотивационното писмо съдържа някои от основните реквизити : Адресант,...
Маркетингова стратегия на фирмата ви в Фейсбук Почти няма някой да няма профил в най- голямата социална мрежа...

Реклама