Иновационния процес е най-важната част от цялостната стратегия на предприятието. И като такава тя е Иновационен процес във фирматапридобила статута на бизнес философия, потвърдена от емпиричния опит. Иновационния процес може да се дефинира като съвкупност от решения, които отразяват начините, по които компанията ще използва своя иновационен потенциал и конкурентните предимства, за да реализира дългосрочните си цели. Иновационния процес е едно от средствата за постигане целите на компанията. А целите на всяка компания са свързани с продажба на продуктите, които произвеждат или, с които търгуват и извличане на максимална печалба. В този смисъл иновационния процес е основният път към осъществяване на глобалните цели на фирмата. Предприятието трябва ясно да формулира своите иновационни цели. Те трябва да бъдат измерими, обвързани с общата фирмена стратегия и да съдържат насоки за действие на участващите в иновационния процес.

Точният иновационен процес е основа за успеха на иновационната дейност на предприятието.
Критериите за избор на иновационна стратегия се отнасят към следните области:
   1.  Целите на компанията, нейната стратегия, политика и ценности;
   2.  Маркетинг;
   3.  НИРД;
   4.  Финанси;
   5.  Производство.
Критериите трябва да бъдат така подбрани, че да съответстват на стратегическите цели на компанията, да отразяват най-съществените аспекти на новите продукти и технологии. Те трябва да бъдат информационно осигурени, измерими, смисълът им да бъде ясен за лицето, вземащо решение.
Методите за определяне на печелившия иновационен проект също трябва да са подбрани внимателно, тъй като от техните показатели ще зависи избора на варианта иновационен проект. Затова критериите за подбор на иновационния проект и методите за оценката му са предмет на изследването.
В условията на един глобализиращ пазар оцеляването на фирмите  става все по-трудно. Това в особено голяма степен важи  за фирмите от бившия социалистически лагер. Пазарната икономика, наследила плановото стопанство има своите изисквания и правила, с които фирмите са длъжни да са се съобразяват. За да оцелеят в икономически глобализиращия се свят те трябва да са конкурентоспособни, а за да са конкурентоспособни те трябва непрекъснато да инвестират в иновации.
Иновационния процес на предприятието се оказва най – важната стратегия, която специалистите трябва да разработят. Ако тя не е разработена както трябва и не може да се реализира, това ще бъде пазарен провал за фирмата и тя ще бъде игнорирана.
Критериите, на които трябва да отговаря иновационната стратегия се прецизират и се избира най-добрата стратегия.

Затова от иновационната ви стратегия зависи дали бизнесът ще ви е успешен или не, всичко, което трябва да направите е да обмислите и изберете правилната и най – подходящата за вас.

 
Бизнес доклад Разрастването на бизнеса ви води до писането на официални бизнес...
Правилното място за вашият хотел Да изберете точното място за хотелът си, значи само едно – успех в...
Пет бизнес грешки, които не знаете, че правите Общо взето тези грешки могат да доведат до голямо бедствие бизнесът...

Реклама