Операциите по хеджиране представляват сделки, чрез които се фиксира размерът на потенциалните загуби Хеджирането – важна стъпка за всеки инвеститорили печалби и се изолира първоначалната финансова сделка от влиянието на пазарните колебания. За хеджиране се използват различни финансови инструменти като фючърсните контракти и опциите.
На разбираем език означава застраховане от даден вид риск, било то валутен, лихвен, фондов или стоков. Хеджингът възниква, когато едно лице, изложено на риск, се стреми да елиминира опасността, като заема обратна позиция в един или повече финансови инструменти.

Пример: Даден финансов актив е закупен за $100.00 с цел по-късната му продажба. Успоредно е направена хеджираща операция при цена от $120.00, посредством която нетната печалба е фиксирана на $20.00. По-нататъшните движения на пазарната цена не биха повлияли върху печалбата.
Пазарната цена е достигнала $135.00
Печалба от сделката $35.00 + Печалба от хеджиране $-15.00 =  Нетна печалба $ 20.00
Рискът е всеобхватен и засяга интересите както на обикновеният човек, търсещ сигурност за спестяванията си, така и на предприятия, занимаващи се с производство, внос и износ на стоки и суровини. Финансовият риск може да се раздели на валутен, лихвен, фондов и стоков.

Валутният риск възниква от опасността от промяна на валутния курс. Предприятие, което произвежда в България, а изнася продукцията си в Америка например, е изключително уязвимо от промяната в обменния курс долар /лев, евро, лира/. Същото може да се каже и за предприятие, което купува суровини и материали от чужбина в долари, а продава готовата си продукция в левове. На валутен риск са изложени и всички спестявания в чужда валута на обикновените граждани. Последици от промяната на валутните курсове носят и всички кредитополучатели, взели заем в щатски долари или друга валута, различна от лева.

Лихвеният риск се поражда от въздействието на колебанията в лихвените проценти и оказва пряко влияние върху всеки заем или инвестиране на средства. Всяка компания, която е финансирала своята дейност с кредит или е инвестирала средства в лихвоносни активи (ДЦК, облигации), е пряко зависима от промяната на лихвените нива.

Фондов риск е рискът, който инвеститорът носи от промяната в цената на притежаваните акции.

Стоковият риск възниква в ситуации, при които даден инвеститор или компания търпи въздействие от страна на колебанията в цената на една стока.

Преди да инвестирате трябва да си очертаете една директива във всички тези рисково точки по горе с цел да не фалирате.

 

Реклама