Р.България има сключени двустранни спогодби за заетост с държави-членки на Европейския съюз и страни-кандидатки за ЕС. Посредничеството при наемане на работа се осъществява в бюрата по труда в цялата страна. Там можете да подавате документи за кандидатстване за работа в чужбина. Посредничеството е безплатно.

По данни, публикувани от Агенцията по заетостта към момента действат спогодби за заетост със следните държави:

ГЕРМАНИЯ

България има няколко сключени спогодби за заетост с Германия. Условията и възможностите за българските работници, определяни с тези спогодби са различни:

1. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания.

Годишната квота за всички професии е 1000 души.

Прилагат се две процедури на подбор на кандидати за работните места: анонимен подбор на кандидати; поименно изискване от германски работодател.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са:

 • при започване на работата да не са по-млади от 18 и по-възрастни от 35 години (предстои горната граница да бъде определена на 40 години);  
 • завършено професионално образование или най-малко 5 години трудов стаж по професията;  
 • добри познания по немски език.  

Кандидатите, одобрени от бюрата по труда и Агенцията по заетостта, включително и тези с поименни договори, се явяват на интервюта, провеждани 1-2 пъти годишно от представители на Централната служба за трудово посредничество (ЦСТП)/Бон.

Документите на одобрените по процедурата на анонимния подбор кандидати се предлагат на германски работодатели.

Търсени на германския трудов пазар до момента са медицински сестри, рехабилитатори, строителни работници, месари, пекари и други, както и професиите в областта на хотелиерството и ресторантьорството.

ЦСТП издава т.нар. “Удостоверение за допуск”, само ако предложените в трудовите договори условия на труд и заплащане отговарят на тези в тарифните договори за определената професия. В случаите, когато германските работодатели нарушат договорените условия, българските работници могат да се обърнат към ЦСТП за проверка и намиране на работно място при нов работодател.

2. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници от български предприятия за изпълнение на договори за работа във ФРГ.

Контингентът се определя всяка година от германска страна в съответствие с договореностите по Спогодбата въз основа на състоянието на безработицата в Германия.

По тази Спогодба могат да кандидатстват не отделни работници, а българските строителни и други фирми, които искат да “изнесат” своят персонал за работа в Германия. Изискванията към фирмите са: да имат подписан междуфирмен договор с германски партньор, дяловото участие на чуждестранни физически или юридически лица във фирмата да не надхвърля 50%, да имат собствен кадрови и технически персонал, както и извършен в предходните 12 месеца обем дейност по предмета на междуфирмения договор.

Заинтересованите фирми могат да получат копия на Указанията и други актуални информационни материали от отдел “Международни спогодби и разрешения за работа” на Агенция по заетостта на адрес: 1000 София, бул. “Дондуков” №3.

3. Споразумение за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството и в домакинства с лица, нуждаещи се от грижи, във ФРрепублика Германия, подписано на 12.12.2002г.

С влизането на това Споразумение в сила се прекратява действието на Споразумението за посредничество от 15.09.1999 г. Посредничеството ще се извършва от Агенцията по заетостта.

4. Посредничество на български студенти за лятна ваканционна заетост във ФР Германия.

Посредничеството в България се извършва от Агенцията по заетостта.

Централната служба за трудово посредничество в Германия определя общ контингент и подконтингенти за двата вида подбор. Агенцията по заетостта разпределя контингента за анонимния подбор по ВУЗ съобразно числеността на студентите редовно обучение, без последен курс на семестриално обучение.

При подбора на кандидатите ке прилагат две процедури: поименно изискване от германски работодател и подбор на кандидати за анонимни работни места.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите са:

 • да не са по-възрастни от 30 години; да са редовни студенти; 
 • да не са последен курс на семестриално обучение; 
 • да имат добри познания по немски език. 

Дирекция “Бюро Студентски труд” в София приема документите, организира проверка на езиковите познания, въз основа на която се класират студентите в рамките на определената квота.

5. Посредничество на български ученици от ТОХ/ТХХ за ваканционна преддипломна практика във ФР Германия.

Годишната квота се определя от Централната служба за трудово посредничество в Германия. Подборът на учениците се извършва от ТОХ/ТХХ.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са следните:

 • да са ученици от български професионални училища, да са подготвящи специалисти в областта на хотелиерството и ресторантьорството; 
 • да имат добри познания по немски език; 
 • всички ученици да са навършили 18 години и само в изключителни случаи може да са под тази възраст, но задължително навършили 17 години;  
 • да са последна година обучение и до началото на практиката в Германия да не са положили матура.

ПОРТУГАЛИЯ

Спогодба между Р.България и Португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани.

Спогодбата регулира двустранния обмен на работна сила – отнася се за български и португалски граждани с постоянно местожителство в своите страни, които искат да работят на територията на другата държава по срочен индивидуален трудов договор с работодател от приемащата държава.

Възможно е наемането на работа по всички професии, чието практикуване не е ограничено за чужденци съгласно националното законодателство на страната-домакин.

На гражданите, наети на работа, се издават работни визи и разрешения за работа съгласно действащата нормативна уредба на приемащата държава, при което наетите работници се ползват със същите трудови права и задължения, които са в сила за местните работници, включително еднаква защита при прилагане на законите за здраве и трудова безопасност. Наетите работници се ползват от същата правна защита, която се осигурява на местните граждани по отношение на личните права и правата на собственост и могат да бъдат придружавани от членовете на техните семейства съгласно действащата нормативна уредба в приемащата държава.

За набирането и подбора на работници отговаря Агенцията по заетостта.

ЛЮКСЕМБУРГ

Спогодба между правителството на Великото херцогство Люксембург и правителството на Република България за обмен на стажанти.

Спогодбата се отнася за гражданите на двете държави, постоянно живеещи на територията на своите страни, които желаят да упражняват за определен период от време заетост като стажанти в другата държава с цел усъвършенстване на професионалната и езиковата си подготовка.

Съгласно тази Спогодба гражданите на двете страни могат да упражняват заетост като стажанти при условие, че имат завършено професионално образование и са на възраст между навършени 18 и 35 години.

Годишната квота по тази спогодба е 30 души.

Разрешението за работа се издава за срок от една година, който може да бъде продължен с още шест месеца. Разрешението за работа е валидно само за работодателя, за който е издадено.

Стажантите се ползват от същите условия за изплащане на трудово възнаграждение, труд, безопасни условия на труд и защита правата на работниците, които са валидни за гражданите на приемащата държава. По отношение на стажантите се прилагат законовите разпоредби за обществено и здравно осигуряване на приемащата държава. Те се ползват със същата правна защита, каквато приемащата държава предоставя на своите граждани относно лични и имуществени права.

ЧЕХИЯ

Спогодба между правителството на Р.България и правителството на Чешката Република за взаимно наемане на работа на граждани на Р България и граждани на Чешката република.

Гражданите на двете държави могат да бъдат наемани на работа по всички професии, неограничени за чужденци в страната-домакин, въз основа на трудов договор с работодател.

Разрешението за работа ще е за период от една година с възможност за продължаване за максимум още една година, а за сезонна заетост и за работа на учащи се младежи по време на ваканция . за период до шест месеца за календарна година.

ШВЕЙЦАРИЯ

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти.

Общи условия:

 • Кандидатите да са български или швейцарски граждани; 
 • Възраст – от 18 до 35 години; 
 • Образование – завършено професионално образование. 

Разрешението за стаж е за срок от 12 месеца с възможност за максимално продължаване до 18 месеца. То се издава в съответствие с действащите нормативни разпоредби за влизане, пребиваване и труд на чужденци в Швейцария и България. Правата и задълженията на стажантите, включително условията на труд и възнаграждение, са еднакви с тези на гражданите на приемащата държава.

Контингентът е 100 души за една календарна година.

Компетентните органи могат в обосновани случаи да издадат разрешение за смяна на работното място.

Процедура за кандидатстване и посредничество на български граждани в Швейцария:

I. Поименно изискване

Съгласно чл.8 на Спогодбата лицата, желаещи да получат разрешeние за стаж, са длъжни предимно сами да си търсят работа в другата страна.

Българските граждани, които са си осигурили сами работно място за стажант, подават следните документи в Агенцията по заетостта, отдел “Международни спогодби и разрешения за работа”:

 • трудов договор (швейцарски образец) с програма за допълнителна квалификация – 2 броя; 
 • попълнен и подписан от стажанта официален формуляр на молба (швейцарски образец) – 2 броя; 
 • автобиография; 
 • легализирани копия на дипломи и други свидетелства за завършено висше или средно специално образование и допълнителни професионални квалификационни курсове и специализации; 
 • 1 снимка. 

Документите се попълват на езика, който кандидатът ще ползва по време на стажа в Швейцария. Образци на трудов договор и молба могат да се получат от Агенцията по заетостта.

Кандидатите с професии от областта на хотелиерството и ресторантьорството могат да потърсят услугите на следните браншовите съюзи за намиране на работно място:

 • Schweizer Hotelier . Verein
  Monbijoustrasse 130; 3011 Bern, Tel. 0041-31-3704333, Fax 0041-31-3703170
   
 • GastroSuisse
  Blumenfeld 20; Zuerich 8046, Tel. 0041-1-3775111, Fax 0041 -1-3721492
   
 • Union Helvetia
  Adlingerswilerstrasse 22; 6006 Luzern, Tel.(0041-41) 418 2333, Fax (0041-41) 4182282

II. Анонимен подбор

Съгласно чл. 8 на Спогодбата компетентните органи могат да съдействат за намиране на работа чрез подходящи мерки, когато кандидат-стажантът не може да си осигури сам работно място. С оглед състоянието на швейцарския пазар на труда Федералната служба по въпросите на чужденците/Берн би могла да посредничи за намирането на работни места на добре квалифицирани лица с икономическо или техническо образование или с професии от областта на здравеопазването. Кандидатите могат да оформят и внесат в АЗ същия комплект документи, както при Поименния подбор, на езика, който ще ползват (френски, италиански или немски) – без трудов договор.

Федералната служба по въпросите на чужденците включва изпратените от АЗ кандидатури в Националната швейцарска електронна система за посредничество (AVAM). Паралелно кратка анонимна информация за кандидат-стажантите ще бъде публикувана в брошурата .Кандидатури на чуждестранни стажанти., която се предлага на около 200 заинтересовани предприятия, трудови консултантски служби, бюра по труда, агенции за трудово посредничество, професионални съюзи и други. Компетентната швейцарска служба не гарантира получаването на работно място и след 5 месеца при неуспешно посредничество връща документите обратно.


Актуален списък с частните трудови борси – лицензирани посредници за наемане на работа на българските работници в чужбина можете да видите ТУК и ТУК (за морски специалисти).

Източник: karierist.com

 
Спестете бързо пари Да се научите как да спестявате бързо пари е начинът, който ще ви се...
Три евтини начини за насърчаване на бизнеса онлайн Ако сте решили да започнете нов интернет бизнес ще ви трябват няколко...
Може ли да се печели от инвестиции Ако човек беше вложил хиляда лева в основния индекс на Българската...

Реклама