Какво трябва да направите за да легализирате документ за образование, издаден от българско учебно заведение, когато заминавате за чужбина? Как да се признае образователен документ, издаден в чужда държава, ако се връщате в България?

Представяме Ви информация по данни на Министерство на образованието и науката.

За какво да легализирате документи за образование?

Всеки документ за образователна степен е валиден напълно само в държавата, където е издаден. При пресичането на границата ще се сблъскате с необходимостта да докажите, че документът е автентичен. Това се налага, защото документът е издаден на друг език и от учебно заведение от друга държава. Работодателят, който ви наема на работа или учебно заведение, където искате да продължите своето образование искат да бъдат сигурни, че документът, който им представяте наистина доказва, че притежавате необходимото образователно ниво. За целта държавните органи поемат легализацията на Вашите документи, за да могат да послужат в страната пред всяка една институция, организация или работодател.

Имайте предвид, че легализацията на издадените в чужбина документи за образование се извършва само след като те предварително са легализирани в съответната държава.

Списък на страните, с които България има подписани спогодби за взаимно признаване еквивалентността на документи за образование, можете да видите тук.

Къде се извършва легализацията?

В България тази дейност се извършва в Министерството на образованието и науката (МОН), отдел “Двустранна сътрудничество”, сектор “Легализация на документи за образование” (тел.02/ 9217 751,9217 551, 9217 651)

Гражданите, които се нуждаят от предконсулската заверка внасят своите документи в стая № 5 на МОН. Срокът за предконсулското заверяване на документите за образование е пет работни дни. Услугата не се заплаща. Заверените документи се получават от служителите, работещи в стая № 5, срещу входящ номер.

Документи за образование, издадени в България

Предконсулска заверка на документи за образование

Предконсулската заверка на МОН е етап от легализацията на всеки частен образователен документ, чието предназначение е да се ползва в чужди държави. Гражданите могат да внесат за предконсулска заверка оригинали на документите за образование и/ или нотариално заверени ксерокопия.

Предконсулската заверка се осъществява след проверка на съдържанието на всеки документ и експертна оценка на положените върху документа подписи. При тази оценка се използва съвременна база данни на подписите на всички длъжностни лица в системата на народната просвета и в системата на висшето образование. На експертна оценка подлежат и положените върху документа печати. Върху всеки автентичен и коректно издаден (без грешки) документ за образование се полага щемпел на МОН, в който се подписват две длъжностни лица от Дирекцията.

Некоректно издаден документ за образование се връща на подалия го в МОН гражданин с конкретно предписание за отстраняване на грешките.

Неавтентичните документи по служебен път се предоставят на органите на Министерство на вътрешните работи.

Документи за образование, издадени в чужбина

Признание на образователни документи, издадени от училища на чужди държави

Експертната работа в тази област се основава на разпоредбите на Наредба № 2 на МОН от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и на Наредба за изменение и допълнение на на Наредба № 2 от 2003 г.

Признаването се осъществява от експертна комисия, определена със заповед на Министъра на образованието и науката.

Гражданите, които желаят признаване, подават следните документи:

* Заявление и формуляр по образец, в които се вписват личните данни на гражданина, чиито документи се внасят за признаване;

* Документ в оригинал за училищно обучение, образование и/или професионална квалификация;

* Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не се съдържат в документа по т. 2;

* Превод на документа на български език от заклет преводач;

* Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в чужбина;

* Документ за платена по банков път такса, а именно:

- 10 лева за документ, удостоверяващ завършен в чужбина срок и клас;
– 25 лева за завършена степен на училищно образование /основно и средно/ и за професионална квалификация.


Къде да подадете документите, колко време ще чакате отговор?

Документите за завършени в чуждестранни училища от 1-ви до 7-ми клас включително се подават в РИО по местоживеене.

Документите за завършени в чуждестранни училища от 8-ми до 12-ти клас включително се подават в МОН, стая № 5, партер.

Всеки документ за образование, издаден от училище на чужда държава се приема в МОН или РИО за признаване само ако е легализиран от официалните държавни органи на съответната държава.

Експертната комисия по признаването се произнася по всеки конкретен документ в срок до два месеца след датата на подаване на документите.

Какво представлява документ за легализация?

В случай на решение за признаване се издава удостоверение по образец на МОН, в което се вписва признатият клас, или учебен срок, или степен на училищно образование и професионална квалификация, както и определените приравнителни изпити.

В удостоверението се изписват оценките по учебните предмети от чуждестранния документ, приравнени към българската шестобална система, в която най-висока оценка е отличен /6/, а най-ниската положителна е среден /3/.

Имайте предвид, че...

* учениците, на които се признава завършен от първи до трети клас включително не полагат приравнителни изпити;
* учениците, на които се признава завършен от четвърти до осми клас включително полагат приравнителен изпит по Български език и литература за последния успешно завършен в чужбина клас;
* учениците, на които се признава завършен от девети до последен гимназиален клас полагат приравнителни изпити по Български език и литература, по История и цивилизация и по География и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, ако тези предмети се изучават в съответните класове. Тези ученици полагат приравнителни изпити и по учебните предмети от учебния план на българското училище, които не са изучавали в чуждестранното училище и/или нямат оценки по тях. Приравнителни изпити се полагат и ако приравнената оценка по даден предмет е по-ниска от Среден 3, 00. Приравнителните изпити се полагат в училище, определено от началника на съответния регионален инспекторат по образование.

Експертната комисия признава и средно образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. Ако дипломата за завършено средно образование дава достъп до висше образование в държавата, в която е издадена, гражданинът получава Удостоверение по образец на МОН, което представлява легитимен документ за кандидатстване във висшите училища на територията на Република България или за професионална реализация.

Професионална квалификация, придобита в чужбина се признава само във връзка с признаване на завършен клас или степен на образование.

Източник karierist.com

 
POWER & MONEY. Най – платените професии в САЩ Номер 10 Мениджър естествени науки Заплата: $97,560 Стаж: 6 години ...
За какво не бива да се пише в една автобиография? За написването на една автобиография могат да се изпишат хиляди думи....
Бизнес съвети от милионери Няма такова нещо като безопасен залог Само защото роднина или добър...

Реклама