Оценката и анализът на въздействието е сравнително нов подход, прилаган в публичнатаПодходът   администрация на страните кандидатки за присъединяване. Анализът и оценката на законопроектите е само една част от общия анализ и оценка. Той трябва да бъде осъществен тясно с анализа и оценката на другите политически решения, например, позициите относно преговорите за присъединяване. Анализът и оценката на въздействието могат да дадат резултат само когато са интегрална част от процеса на вземане на решения, а не се прилагат като случайна мярка. На практика две от целите на анализа и оценката на въздействието на политическите решения трябва да бъдат подчертани:

Политиците да разберат защо дадено решение се взема по един или друг начин и какви могат да бъдат последствията от това.
Обществото да бъде информирано навреме за възможните последствия. Това придобива изключителна важност в периода преди провеждането на референдумите за присъединяване във всички съществуващи страни - кандидатки.

Оценката на въздействието е системен процес на анализ на възможните въздействия от интервенциите на публичните власти. По такъв начин оценката е интегрална част от процеса на вземането на политическите предложения и информирането на хората, взимащи решения и вероятните въздействия върху обществеността.
Анализът и оценката на въздействието са помощ при вземането на решения; те не заместват политическата преценка.
В действителност, политическата преценка включва сложни съждения, които далеч надхвърлят очакваното въздействие от приемането на някакво предложение. Оценката на въздействието не води задължително до формулирането на категорични заключения и препоръки. Тя обаче има съществен принос за информирането на хората, които взимат решенията за последствията от техния избор.
Оценката на въздействието също служи като ефективно и ценно средство за комуникация. Консултациите със заинтересованите страни пораждат полезни дискусии и довеждат до обмяната на важна информация и анализ. При осъществяването на оценката и анализа на въздействието комисията ще търси изразяването на различни гледни точки и ще бъде отворена и прозрачна в работата си. Така, както е заявено в изложението на общите принципи и минимални стандарти за консултация.
Оценка и анализ на икономическото въздействие
Икономически въздействия са тези, които влияят на равнището на икономическата активност в дадена държава, регион или община - позитивно или негативно. Например, те директно влияят върху икономическото благосъстояние на населението и бизнеса чрез промяна на нивото на заетост и разходите за търговия на дребно.
Оценката на икономическото въздействие проследява харченето в икономиката и измерва комулативните ефекти от това харчене. Района, върху който ще се изследва въздействието се определя от характера на предложението и това може да бъде цялата страна, една провинция, отделна община или няколко общини. Определянето на района, който ще се изследва е първата важна крачка от процеса.
Оценката на икономическото въздействие на даден проект може да бъде много полезен процес за разбирането на потенциалните ползи от различните форми на растеж. Трябва обаче да се отбележи, че средствата за оценка на тези ползи са по-полезни за разбирането на вероятния мащаб на влиянието, отколкото специфичните му измерения.
Оценката на икономическото въздействие поражда оценки на икономическите последствия на даден проект върху икономиката. Това обаче е само една частица от пъзела на по-мащабната оценка или процеса на вземане на решенията. Например, може да съществуват социални придобивки и икономически последствия, които трябва да бъдат взети под внимание, но които изискват прилагането на друга методология. В някои случаи по-общ анализ цена/ полза ще се опита да постави монетарна стойност върху социалните въздействия и тези върху околната среда.
Изграждане на процеса на интегрирана оценка на процеса на въздействието
Оценката на въздействието е подход, който се основава на използването и анализирането на информация с цел да се оценят вероятните разходи, последствия и странични ефекти от планираните средства на политиката (закони, регулативни актове и т.н.). Оценката на въздействието може да бъде използвана да определи реалните разходи и последствия от политическите средства, след като те са били приложени. И в двата случая резултатите се използват за усъвършенстването на политическите решения и средства като закони, регулативни актове, програми за инвестиране и публични инвестиции. В основни линии оценката на въздействието е начин да се информираме за избора, направен от правителството относно:
Изборът на политически средства,
Дизайнът на специфични средства или за
Необходимостта да се промени или прекрати прилагането на дадено средство.
Методи за оценка на въздействието
SIGMA предлага да се раздели оценката на въздействието в две категории - оценка на общото влияние и подробна оценка на въздействието. При първата категория са използвани техники като междуведомствени срещи, консултации със заинтересовани от проекта лица и страни, оценка и използване на резултатите от съществуващото проучване, анализ на разходите и тестване на юридически проекти чрез реализацията им в реалната практика. При втората категория може да бъде използван анализът цена/ полза, ефективност, техническа помощ извън администрацията и симулации. Тези методи се използват с цел:
Оценка на очакваните разходи, последствия и въздействие върху обществото като цяло и върху отделни социални групи;
Оценка и калкулиране на реалната цена на вече приложената политика и програми;
Сравнение между реалната стойност на политическите средства и тяхната ефикасност;
Провеждане на анализ на съотношението цена/ полза;
Информиране на правителството за направения избор;
Използването на всяка стъпка от процеса на вземане на решения за усъвършенстване на ефективността на политиката и механизмите на реализацията й.
Оценката на въздействието може да доведе до конкретни резултати само когато е интегрална част от процеса на вземането на решения, а не прилагана като случайна мярка. Освен други параметри, оценката включва - първоначална оценка (ex - ante) и оценка на изпълнението (ex - post).
Връзката между политически цикъл и оценка на въздействието :

Оценка на регулаторното въздействие
Това е оценка на въздействието на политическия избор относно цената, ползите и рисковете от дадено предложение. Тази оценка не е специфична за дадена страна - много страни използват подобен вид анализ, за да оценят предложените им регулации, а също и големи организации оценяват по подобен начин решенията за инвестирането си.
Съдържание на първоначалната оценка на регулаторното въздействие
ясна формулировка на целите на политиката и проблема.
описание и където е възможно определяне мащаба на риска (т.е. адресиране на проблема).
идентифициране на регулативните и не регулативни алтернативни опции, включително и за случаите, в които не се предприема нищо.
разглеждане на "за" и "против" за всяка опция и хармонизирането и със съществуващите изисквания в съответния сектор.
идентифициране на бизнес секторите, които ще бъдат повлияни и кои субекти ще бъдат повлияни.
идентифициране на проблеми, свързани с равенство и справедливост.
преглед на наличната информация за разходи и ползи.
фокусиране върху потенциални непредвидени последствия.
идентифициране на разпределение на въздействието
опит за идентифициране на пазари, които могат да бъдат повлияни; фокусиране върху въпроси, свързани с конкуренцията.
размишления за начина, по който да бъде гарантирана приемственост
Оценка
Оценката е дейност, свързана със системното прилагане на теорията на социалната наука, методите и техниките за идентифициране и оценяване на процесите и въздействията от провеждането на държавните политики и програми. Тя може да бъде прилагана ретроспективно или с насоченост към бъдещето, тайно или в публичното пространство, от държавни или неправителствени организации.
Оценка на финансовото въздействие
Оценката на финансовото въздействие е опит за определяне на разходите и приходите, свързани с една промяна на нивото/ мащаба на услугите, предлагани от една държавна институция или институция на местната власт. Една оценка може ефективно да сравни приходите и разходите за да определи, например дали построяването на една нова фабрика, нов район или държавна подкрепа, оказана за някакво събитие ще имат положителен или отрицателен финансов ефект и мащаба на този ефект.
Анализът обикновено се основава на официалното състояние на държавните институции или институциите на местната власт. В качеството си на финансов анализ, оценката включва приходи, разходи, промени в нивото на обслужване и допълнителни капиталови разходи. Анализът дава възможност на персонала и парламентарната/ общинската комисия да разбере каква е разликата между стойността на предлаганите услуги в един нов проект и приходите от данъците и потребителските такси, които ще бъдат породени от реализацията на този проект.

www.ria-studies.net

 
Бизнес идеи. Част 3 Природни ресурси и минно дело Селско стопански бизнес Бизнес със...
Продуктивни служители "Промяната на задачите повече от 10 пъти за един ден ви прави по –...
Развитие на маркетинга в интернет Експлозивното развитие на медиите в наши дни дава възможст на много...

Реклама