ОПИСАНИЕ
Двугодишно или многогодишно растение с изправено или приповдигащо се голо стъбло, високо 30-80 см. Приосновните листа с широка дръжка, триделни, рядко цели, лопатовидни, бързо изсъхващи. Стъблените листа перести или пересто изрязани, с 2-3 ланцетни до линейни листни дяла, поч­ти целокрайни или късо жлезисто назъбени. Съцветията гроздовидни, отна­чало къси и сбити, по-късно се удължават и разреждат, достигайки до 30-35 см дължина, с гола ос, с цветни дръжки, дълги 4-6 мм. Прицветниците дълги 1-3 мм, продълговато ланцетни, обикновено скоро опадащи. Ча­шелистчетата 6, много рядко 8, линейно-ланцетни, дълги 2,5-3,5 мм, запаз­ващи се при плода. Венчелистчетата 6, зеленикавожълти, дълги 4-5 мм, връхните триделни, като средният дял е 2 пъти по-къс от страничните, кои­то са полулунни, останалите венчелистчета цели, линейни. Тичинките 10-24, със слабо грапави дръжки, рано опадащи. Яйчникът горен. Плодна­та кутийка дълга 10-12 мм, широка 4,5-5,0 мм, яйцевидно продълговата, триръбеста, с три къси заоблени зъба.

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
Край пътища, по буренясали места и ниви в цялата страна. Среща се много по-често от останалите видове. Цъфти май — септември.

ДЕЙСТВИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Използува се в народната медицина.

 

Здравни новини

Реклама