Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


ОПИСАНИЕ
Многогодишно тревисто растение с късо, дебело, косо разположено коренище, покрито с кафяви люспи. Листата сравнително нежни, едри, дълги до 150 см, светлозелени, двойно до тройно перести, в общото си очертание продълговати, към основата и върха постепенно стеснени. Листните дяло­ве дълги 3-25 см, линейно-ланцетни, а делчетата продълговати, едро напилени, дълги 3-20 мм. Сорите яйцевидни до бъбрековидни, с неопадващо покривало.

ИЗПОЛЗВАНИ ЧАСТИ
Коренището се използва в народната медицина.

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
Среща се сравнително често по влажни, сенчести и гористи места, главно в по-високите планини, където достига докъм 2 000 м н.в.

 

Здравни новини

Реклама