Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


ОПИСАНИЕ
Многогодишно тревисто растение с късо дебело коренище, от което излиза снопче кожести презимуващи листа, дълги 10-60 см, просто перести, с дълга дръжка (6-7 см), покрита, както и долната част на листната ос, с ръждиви люспи. В общото си очертание листната петура е ланцетна, към двата си края стеснена. Листните дялове 15-50 на брой, долните късо три­ъгълни, останалите широко ланцетни, сърповидно извити напред, в основа­та си от горната страна с по-малко или по-голямо остро ушенце, шиловидно напилено, с по 2-3 вилужни жилки. Сорите разположени в два реда от двете страни на средната жилка, но само в горните листни дялове. Покри­валото ципесто, назъбено, щитовидно.

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
По сенчести места и гори във всички наши планини между 900 и 2400 м н.в.

 

Здравни новини

Реклама