Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


ОПИСАНИЕ
Многогодишно тревисто растение с ръбесто, дълбоко набраздено стъб­ло, високо до 1,5 м, голо или рядко с жлезисти власинки. Листата на дълга дръжка, 3-4 пъти перести, в общото си очертание широко триъгълни, дълги 7-30 см и почти толкова широки. Листчетата почти кръгли или обратно яй­цевидни до клиновидни, дълги до 30 мм и толкова широки, отпред обикновено с три зъбчета. Цветовете много, събрани по върховете на стъблото в широка, разперена метлица. Околоцветникът прост. Венчелистчетата липсват. Чашелистчетата 4-5 на брой, зеленикавожълти, дълги 3-4 мм, яйцевидни. Тичинките много (10-15), увиснали, дълги 7-8 мм, по-дълги от околоцветника. Яйчникът горен. Плодчетата голи или жлезисто влакнести, дъл­ги 2,5-4,0 мм, приседнали, странично сплескани, с късо носче.

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
По сухи тревисти и каменливи места, ливади, храсталаци и горски поляни почти до алпийския пояс. Цъфти май — август.

 

Здравни новини

Реклама